รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_KN022
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
แผนงานวิจัย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Big Data Analytics for Creative Tourism and Economy Development Khao Kho District Phetchabun Province
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์ (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
3. อาจารย์รุจิรา คุ้มทรัพย์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ชีววิทยา
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้วิจัยเชิงปริมาณ เพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาค้อจำนวน 7 ราย และนักท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 412 คน ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้หลานประเภท ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว แหล่งอาหาร วัฒนธรรม และผลการวิเคราะห์ SWOT แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง คือ จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหาร การเกษตร อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตร มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่โดดเด่น จากการสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมากที่สุด ในขณะที่ความคิดเห็นด้านทัศนคติต่อการทำการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ การรับรู้ถึงความน่าดึงดูดใจ การรับรู้ความคุ้มค่าด้านการเงิน ด้านศักยภาพของสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างรายได้จากดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง อยู่ในระดับมาก ผลจากคาดการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวภายใน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล และโครงข่ายประสาทเทียม แสดงให้เห็นว่า เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ J48 ขั้นตอนการแบ่งชุดข้อมูล 10K สามารถให้ค่าความถูกต้องสูงสุดที่ 80.93 % มีค่าความผิดพลาด 19.07%This quantitative research is for gathering a target group which is a group of a community enterprise of Khao Kho for 7 persons and 412 tourists in Phetchabun Province. This will be from gathering an information from a tool that is a questionnaire. A research result is found that Phetchabun Province can build various types of creative economies such as; in a side of a tourism, a food source, a culture and an SWOT analysis result which will show about a strength point that is Phetchabun Province is an origin of manufacturing agricultural foods, a qualitative industry. This will have an abundant resource that is suitable for an agriculture. This will have an OTOP product which will have a standard quality. There are various tourist attractions for both a nature, a history and an outstanding culture. From asking opinions from tourists, this is found that tourists will give an importance with a culture, a local tradition and a creative product which is the most local uniqueness. While an idea in an attitude on doing an online social media marketing, an acknowledgement in an attraction, an acknowledgement for a worthiness in a finance, a capacity of an online social media, a creation of a revenue from a digital marketing will be in a high level. A result from predicting a trend in a tourism of tourists within Khao Kho District, Phetchabun Province which will use a technique of a data mine and an Artificial Neural Network – ANN. This will show that a technique of a decision tree J48, a step of separating the 10K information set which can give a highest correctness value at 80.93% and has an error value at 19.07%.
คำสำคัญ
ข้อมูลขนาดใหญ่,ท่องเที่ยว,เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์,Big data,Tourism,Creative economy
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 8 ครั้ง)