รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_KN013
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
การใช้เปลือกและเมล็ดเสาวรสเสริมในอาหารไก่พื้นเมืองในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Use of Passion Fruit Peel and Seeds Meal Supplement in Native Chickens Feeds in Khao Kho District, Phetchabun Province
นักวิจัย
1. อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 70 )
2. อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 30 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สัตวศาสตร์
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การใช้เปลือกและเมล็ดเสาวรสเสริมในอาหารไก่พื้นเมือง ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเสริมเปลือกเสาวรส และการเสริมเมล็ดเสาวรส ในระดับต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่พื้นเมือง แบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง แต่ละการทดลองใช้ไก่พื้นเมืองพันธุ์ลูกผสม 3 สายพันธุ์ จำนวน 150 ตัว สุ่มแบ่งลูกไก่ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ซ้ำ ซ้ำละ 10 ตัว และวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ การทดลองที่ 1 การเสริมเปลือกเสาวรสในอาหารต่อการเจริญเติบโตและเปอร์เซ็นต์ซากของไก่พื้นเมือง ให้ไก่กลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว ส่วนกลุ่มที่ 2, 3, 4, และกลุ่ม 5 ได้รับอาหารสำเร็จรูปและเสริมด้วยเปลือกเสาวรส 2.5, 5.0, 7.5 และ 10.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ การทดลองที่ 2 การเสริมเมล็ดเสาวรสในอาหารต่อการเจริญเติบโตและเปอร์เซ็นต์ซากของไก่พื้นเมือง ให้ไก่กลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว ส่วนกลุ่มที่ 2, 3, 4, และกลุ่ม 5 ได้รับอาหารสำเร็จรูปและเสริมด้วยเมล็ดเสาวรส 3.0, 6.0, 9.0 และ 12.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ทั้ง 2 การทดลองทำการเก็บข้อมูลน้ำหนักตัว และปริมาณอาหารที่กิน ของไก่พื้นเมือง ในแต่ละสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ และเมื่อสิ้นสุดการทดลองทำการสุ่มไก่ในแต่ละซ้ำ ซ้ำละ 2 ตัว มาเข้าฆ่า เพื่อคำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ซากของไก่ทดลองในแต่ละกลุ่ม นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Different (LSD) ผลการทดลองที่ 1 พบว่าการเสริมเปลือกเสาวรสในอาหารทำให้ไก่พื้นเมืองทั้ง 5 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโต และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ซากแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ (P>0.05) และผลการทดลองที่ 2 พบว่าการเสริมเมล็ดเสาวรสในอาหารทำให้ไก่พื้นเมืองทั้ง 5 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโต และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ซากแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ (P>0.05)The objectives of this study, The use of passion fruit peel and seeds meal supplement in native chickens feeds in Khao Kho district, Phetchabun province, were to studied passion fruit peel and seeds meal supplemented on growth and carcass percentage in native chickens. There were two experiments. Each experiments were used 150 heads of 3 cross breeds native chickens were separated in 5 groups, 3 replications in each groups and 10 chickens per replication. Five groups were imposed by Completely Randomized Designs. The first experiment; A study of grinded passion fruit peel supplementation in feed on growth and carcass percentage in native chickens. Group 1, non passion fruit peel supplement, group 2, 3, 4 and 5 were grinded passion fruit peel supplement in 2.5, 5.0, 7.5 และ 10.0 percent, respectively. The second experiment: A study of grinded passion fruit seed supplementation in feed on growth and carcass percentage in native chickens. Group 1, non passion fruit seed supplement, group 2, 3, 4 and 5 were grinded passion fruit seed supplement in 3.0, 6.0, 9.0 และ 12.0 percent, respectively. Both of The experiments were collected bodyweight and feed intake for 12 weeks. After the experiments were finished, 2 chickens in each replications were slaughtered for collected carcass weight. All of data were analyzed with analysis of variance (ANOVA). Comparison of data between five groups of chickens was performed using by Least Significant Different, (LSD). The first experiment’s results showed that the passion fruit peel supplementation in feed on growth and carcass percentage were not significantly different in 5 groups (P>0.05). The second experiment’s results showed that the passion fruit seed supplementation in feed on growth and carcass percentage were not significantly different in 5 groups (P>0.05).
คำสำคัญ
ไก่พื้นเมือง,เปลือกเสาวรส,เมล็ดเสาวรส,อำเภอเขาค้อ,Native Chickens,Passion Fruit Peel,Passion Fruit Seeds,Khao Kho District
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 154 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 274 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 18 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
451 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 157 ครั้ง)