รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_KN007
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ชื่อโครงการวิจัย
การเพิ่มประสิทธิภาพกรรมวิธีการแปรรูปมะขามจี๊ดจ๊าด สำหรับธุรกิจชุมชน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Increasing Performance Efficiency of Super Sour Tamarind Manufacturing Process for Community Business
นักวิจัย
1. อาจารย์วิทยา หนูช่างสิงห์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 70 )
2. อาจารย์ธนภัทร มะณีแสง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 30 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะขามจี๊ดจ๊าดในธุรกิจระดับชุมชนโดยการแก้ปัญหากระบวนการผลิตแบบเดิม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การลดขั้นตอน จำนวนแรงงาน เวลาการผลิต โดยการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ในระยะแรกเป็นการออกแบบเครื่องจักร ระยะที่ 2 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร และระยะที่ 3 เป็นการทดสอบเครื่องจักรร่วมกับชุมชน โดยใช้การประเมินผลลัพธ์จากการประเมินความพึงพอใจของตัวแทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปมะขามจี๊ดจ๊าด จากการทดสอบสามารถสรุปได้ว่า 1 รอบการทำงานามารถผลิตมะขามจี๊ดจ๊าดประมาณ 1 กิโลกรัมโดยใช้เวลาประมาณ 1 นาที ซึ่งรวดเร็วกว่าใช้แรงงานคนที่ผลิตได้เพียง 40-50 กิโลกรัมต่อวัน ถ้าหากต้องการผลิตมะขามจี๊ดจ๊าดในจำนวนเท่ากันโดยใช้เครื่องจักรจะใช้เวลาในการผลิตเพียง 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น ส่วนการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการพบว่า โดยภาพรวมแล้วพบว่า คะแนนความพึงพอใจในเครื่องจักรเท่ากับ 3.90 คะแนน ในด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมไฟฟ้า ตำแหน่งสวิตซ์การควบคุมระบบส่งกำลังที่มีการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดต่อผู้ปฏิบัติงาน และด้านการออกแบบที่มีคะแนนใกล้เคียงกัน ซึ่งในภาพรวมสามารถออกแบบให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้ง่าย ส่วนด้านที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเนื่องจากเครื่องจักรมีน้ำหนักมากและการความสะดวกในการถอดชิ้นส่วนในการทำความสะอาด ถ้าหากสามารถแก้ในประเด็นนี้ก็จะสามารถนำไปต่อยอดให้เป็นเชิงพานิช เพื่อขยายองค์ความรู้และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบใหม่นี้ให้แก่ผู้ที่สนใจทำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจระดับชุมชนได้The objective of this research is to develop the tamarind production process in the community level by solving the problems of traditional production. Which focuses on reducing the number of labor processes, production time by operation, divided into 3 phases, in the first phase is the design of the machine, phase 2 is the performance testing of the machine, and the third phase is testing the machine together with the community. By evaluating results from the evaluation of the satisfaction of representatives from community enterprise groups who have experience in the processing of tamarind seed From the test, it can be concluded that 1 round of car production produces approximately 1 kilogram of tamarind, which takes about 1 minute, which is faster than using only 40-50 kilograms of labor per day. If you want to produce the same amount of tamarind, using the machine, it will take only 1-2 hours to produce. As for the satisfaction assessment of entrepreneurs, it was found that Overall, it was found that the satisfaction score in the machine is 3.90 points. The most satisfying aspect is security system Electrical control system Power transmission control switch position that is designed with regard to operator safety. And design with similar scores which in the overall picture can be designed for the operator to be able to use easily the side that received the least satisfaction was the ease of moving due to the heavy weight of the machine and the ease of disassembly in cleaning. If able to solve this issue, it will be able to be extended to a commercial level. To expand the knowledge and technology of this new production process to those interested in using this technology for use in the community-level business.
คำสำคัญ
การแปรรูปสินค้าเกษตร,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน,เครื่องจักรกล,Agricultural Product Processing,Communal Venture,Machine
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 136 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 175 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
317 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 66 ครั้ง)