รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นภาพเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Development of Virtual Reality Mobile Application for Local vegetables
นักวิจัย
1. อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน โดยใช้เทคนิคภาพเสมือนจริง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน และเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ ภายหลังการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของระบบความจริงเสมือน รวมทั้งการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการทำงานระบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัย นักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 30 คน

ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
1) ผลการออกแบบแอพพลิเคชั่นภาพเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน ผู้วิจัยได้จากรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ

2) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นภาพเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 

3) ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างด้านการแสดงผลในสภาพเสมือนจริง มีความพึงพอใจร้อยละ 86.33 ด้านการปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้ มีความพึงพอใจร้อยละ 96.67 และด้านความถูกต้องและความครบถ้วนของเนื้อหาสื่อ มีความพึงพอใจร้อยละ 93.34 
The purpose of this research is to develop local vegetable learning media. By using a virtual image technique To evaluate the effectiveness of local vegetable learning media And to find user satisfaction After experimenting with the use of folk vegetable learning media The sample group used in the sample group that used to study and collect data in this research was classified into 2 groups, namely, samples used to study about the form of virtual reality systems. Including testing and evaluating system performance Sample group used to transfer technology that is product from research 30 students in Phetchabun Province

The results of the research showed the following:
1) The result of designing a virtual reality application for learning local vegetables The researcher obtained from a synthesized form to guide the design.

2) The opinions of experts on the effectiveness of virtual reality applications for learning the local vegetables that are developed are appropriate at a high level. With an average of 4.11 and a standard deviation of 0.78

3) Results of the sample satisfaction evaluation The results of the satisfaction evaluation of the sample in the display in virtual conditions With 86.33 percent satisfaction in user interaction With 96.67 percent satisfaction and the accuracy and completeness of the media content With 93.34 percent satisfaction
คำสำคัญ
ภาพเสมือนจริง,ผักพื้นบ้าน,Virtual Reality,Local Vegetables
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 11 ครั้ง)