รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2562_EC001
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทโครงการ
แผนงานวิจัย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Internet of Things (IoT) Application on Local vegetables Management System in Phetchabun Province
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์ (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา (มหาบัณฑิต)
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาการระบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน และ 2) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ ภายหลังการทดลองใช้ระบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน จำนวน 7 คน 

ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
1) ผลการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ส่วน Responsive Web ส่วน Cloud Service ส่วน IoT Service และส่วนอุปกรณ์
2) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อการเรียนรู้ผักพื้นบ้าน พบว่า ประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.61 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 สามารถนำไปใช้งานได้
This research had four objectives: 1) to development of Smart Internet of Things (IoT) for Local Vegetables , and 2) to study users Smart Internet of Things (IoT) for Local Vegetables . Mean scores and standard deviations were used for evaluating the model effectiveness and student satisfaction. Participants were divided into four groups: 1) a group of experts (n = 3), and 2) evaluation of development system (n = 7).
The results of the research showed the following:
1) The development of Smart Internet of Things (IoT) for Local Vegetables were Responsive Web, Cloud Service, IoT Service, Controller
2) The evaluation of user’s satisfaction toward the system in each aspect was at the high level with a mean of 4.61 and a standard deviation of 0.39.
คำสำคัญ
การเชื่อมโยงสรรพสิ่ง,ผักพื้นบ้าน,Internet of Things (IoT),Local Vegetables
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 133 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 141 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
334 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 62  (โหลด : 57 ครั้ง)