รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
AGTE_2561_T001
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายในคณะ
ชื่อโครงการวิจัย
การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยห่อลูกประคบ
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Design and Creation of Wrapping Device for Compress Balls.
นักวิจัย
1. อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีการผลิต
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การทำวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยห่อ-มัดลูกประคบ รวมทั้งทดสอบสมรรถนะการทำงานของอุปกรณ์ช่วยห่อ-มัดลูกประคบ และประเมินความคิดเห็นที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยห่อ-มัดลูกประคบ ผลการทดสอบสมรรถนะการทำงานของอุปกรณ์ช่วยห่อ-มัดลูกประคบ พบว่า เวลาในการทำงานของอุปกรณ์ช่วยห่อ-มัดลูกประคบ ที่ปริมาณสมุนไพร 3,510 g ใช้เวลาในการทำงานเฉลี่ย 2 hr 4 min ซึ่งจะได้ลูกประคบจำนวน 35 ลูก เฉลี่ยเวลาในการทำงานต่อลูก 3 min 55 s. เมื่อเทียบกับการทำงานด้วยคนแล้ว การห่อลูกประคบด้วยมือคนจะใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 5 min ต่อ 1 ลูก ซึ่งสรุปได้ว่า การห่อลูกประคบด้วยอุปกรณ์จะมีความเร็วกว่าการทำงานด้วยคนอยู่ที่ 1 min 45 s. จากการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการห่อลูกประคบ โดยวิธีสัมภาษณ์และการประเมินความคิดเห็น ผลการประเมินด้านความเหมาะสมของการออกแบบอุปกรณ์ช่วยห่อ-มัดลูกประคบด้านโครงสร้างและน้ำหนัก พบว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสำคัญเป็นหลักส่วนผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญเป็นรอง ในขณะที่ความเหมาะสมของการออกแบบชุดในการมัดด้ามจับลูกประคบ ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญเป็นหลัก แต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสำคัญเป็นรอง ส่วนข้ออื่นๆ มีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านคุณประโยชน์ของอุปกรณ์ช่วยห่อ-มัดลูกประคบที่สามารถใช้ในการทำงานแทนการใช้มือคนได้ โดยผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญเป็นหลัก ส่วนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสำคัญเป็นรอง ส่วนการทำความสะอาดและบำรุงรักษา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสำคัญเป็นหลักส่วนผู้เชี่ยวชาญให้เป็นรอง ส่วนข้ออื่นๆ มีความสอดคล้องกัน
คำสำคัญ
ออกแบบและสร้างอุปกรณ์,ลูกประคบ,อุปกรณ์ช่วยห่อ-มัดลูกประคบ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 60 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 52 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
143 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ คณะ 61  (โหลด : 46 ครั้ง)