รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
AGTE_2561_S001
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายในคณะ
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรอด ทองสว่าง (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
รายงานการวิจัยการเรียนการสอน เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรม ของนักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัสดุอุตสาหกรรมของนักศึกษา สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ออกเป็น 5 ด้านคือ ปัจจัยด้านสื่อการสอน/เอกสารประกอบการสอน ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอนและวิธีการสอน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุน และปัจจัยด้านครอบครัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1-2 จำนวน 3 หมู่เรียน 35 คน
ผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ปัจจัยด้านสื่อการสอน/เอกสารประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.02 – 4.31 และมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.18 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.91 – 4.22 และมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.06 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับ มาก
3. ปัจจัยด้านผู้สอนและวิธีการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 – 4.37 และมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.15 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก
4. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 – 4.17 และมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.00 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก
5. ปัจจัยด้านครอบครัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.11 – 4.28 และมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.20 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยปัจจัยรวมทั้ง 5 ปัจจัย มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.11 ปัจจัยมีผลอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ
ปัจจัย,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,ปัจจัยที่มีผลตต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,วิชาวัสดุอุตสาหรกรม
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 63 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 69 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
157 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ คณะ 61  (โหลด : 51 ครั้ง)