รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายในคณะ
ชื่อโครงการวิจัย
จิตรกรรมสร้างสรรค์และสุนทรียะแห่งความงามทางภูมิทัศน์ ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
นักวิจัย
1. อาจารย์ทรงเกียรติ บัวลอย (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ขวัญจิรา เจียนสกุล (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
3. อาจารย์อภิชาติ งามรุ่งโรจน์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
4. อาจารย์ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
5. อาจารย์อลิสณา อนันตะอาด (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ศิลปกรรม
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นำเสนอการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนสุนทรียะแห่งความงามทางภูมิทัศน์ ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ณ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 2)เพื่อสร้างผลงานผ่านประสบการณ์สุนทรียะแห่งความงามทางภูมิทัศน์ ณ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ และ 3)เพื่อพัฒนาผลงานทัศนศิลป์สร้างสรรค์ต่อยอดสู่ชุดของที่ระลึก
 
โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัยเริ่มจากความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อทำให้เกิดผลงานการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ในเทคนิคต่างๆ เพื่อให้เห็นคุณค่าของศิลปะที่สะท้อนเอกลักษณ์ในท้องถิ่น โดยผ่านภาพวาด 15 ภาพ จากสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเขาค้อ และนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กระเป๋าผ้า ปฏิทินตั้งโต๊ะ และโปสการ์ด เพื่อสะท้อนภูมิทัศน์สุนทรียะในท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบูรณ์


This research presents a creation of a piece of visual art reflecting the aesthetics of landscape at Khao Khor Distric , Petchabun. With the following objectives : 1) For the creation of visual art depicting tourist attraction places at Khao Khor District, Petchabun. 2) For the creation of work through experiences of aesthetics of landscape at Khao Khor Distric , Petchabun and 3) For the development of visual art that would be further used in series of souvenir sets.
 
The research method started with the interest in local tourist attraction places of Petchabun. Various techniques in creating visual art had been implemented in order to exhibit the value of art in reflecting unique local characteristic. Outstanding tourist attraction places at Khao Khor had been displayed in 15 paintings. These paintings were further used in creating souvenir sets, such as cloth bag, table calendar and postcard. All for the reflection of landscape aesthetics of Petchabun’s valuable beauty.
คำสำคัญ
การสร้างสรรค์,งานทัศนศิลป์,สุนทรียะแห่งความงาม,ภูมิทัศน์,อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์,Creation,Visual Art,Aesthetics,Landscape,Khao Khor Distric,Petchabun
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 3 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 3 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
123 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ  (โหลด : 63 ครั้ง)