รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_K014
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Development of Operational Efficiency of Saving Groups For Production in Phetchabun Province for Self-reliance Follow in Philosophy of Sufficiency Economic.
นักวิจัย
1. อาจารย์สุพิชชา โชติกำจร (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บวรลักษณ์ เงินมา (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ และ3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีความเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มออมทรัพย์ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 282 กลุ่ม โดยใช้แบบสอบถาม และใช้ Data Envelopment Analysis (DEA) ในการวิเคราะห์ข้อมูลฃ

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อย และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ ได้แก่ คณะกรรมการกลุ่มมีใจเป็นกลางและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก และสมาชิกผู้กู้ต้องส่งใช้เงินคืนตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกิจกรรมโดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้ ในเชิงธุรกิจ ด้านการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตในชุมชน นอกจากนี้ การที่กลุ่มมีคณะกรรมการที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้กลุ่มออมทรัพย์มีการพัฒนา

คำสำคัญ : กลุ่มออมทรัพย์, ประสิทธิภาพThe purposes of this research are 1) to study the operational efficiency of the saving groups for production in Phetchabun province. 2) to study the factors affecting the operational efficiency of the saving groups. And 3) to study the guidelines for the development of savings groups to be strong in accordance with the sufficiency economy. Data were collected using a questionnaire from 282 saving groups and data envelopment analysis (DEA)
 
The results show that most of saving groups have low operational efficiency level. In term of factors affecting the operational efficiency of the saving groups, the finding reveal that the group committee has a neutral mind and listen to the opinions of the members, members must pay the debt for a specified period, creating an activity network by focusing on business learning and the group committee has a vision of manage.
 
Keywords : Saving groups, Efficiency
คำสำคัญ
กลุ่มออมทรัพย์,ประสิทธิภาพ,Saving groups,Efficiency
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 102 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 108 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
211 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 92 ครั้ง)