รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการและประเมินศักยภาพไม้ไผ่ชุมชนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Study and Development of Geographic Information System to management and evaluate potential the Bamboo in community for use in industrial products, Phetchabun OTOP
นักวิจัย
1. อาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการและประเมินศักยภาพไม้ไผ่ชุมชนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และทำการพัฒนาระบบโดยใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล ใช้โปรแกรมภาษา PHP พัฒนาเว็บไซต์และดึงข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูล ใช้โปรแกรม QGIS ในการสร้างแผนที่ภูมิศาสตร์ โดยสามารถแบ่งชั้นของประเภทไม้ไผ่แต่ละประเภท เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาจำนวนไม้ไผ่ที่ผู้ประกอบการมองหา เพื่อนำไปประเมินศักยภาพของการทำไปใช้ในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

ในการจัดเก็บข้อมูลป่าไผ่ชุมชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทำการสำรวจพื้นที่แหล่งข้อมูลไม้ไผ่ ป่าชุมชน ในเขตตำบลน่าป่า ตำบลน้ำร้อน และตำบลตะเบาะ สามารถบันทึกหรือแก้ไขลงในฐานข้อมูล เพื่อให้แสดงผลบนเว็บไซต์ได้ถูกต้องตามที่ต้องการ


The purpose of this research is to develop a geographic information system for managing and evaluating community bamboo potential for use in the OTOP products industry in Phetchabun province. Has analyzed and designed the geographic information system system And develop the system using MySQL as a database Use PHP programming language to develop websites and extract data from the database. Use QGIS program to create geographic maps. Can classify each type of bamboo type To make it easier to study the amount of bamboo that entrepreneurs look for In order to evaluate the potential of being used in industrial products, OTOP products in Phetchabun Province

In the storage of bamboo forest community in Mueang District, Phetchabun Province Conducted a survey of bamboo source areas, community forests in Na Pa Sub-district, Nam Ron Subdistrict, and Tabo Sub-district Can save or edit into the database In order to display the results on the website correctly as needed
 
คำสำคัญ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์,ไม้ไผ่,อุตสาหกรรมไม้ไผ่,OTOP,จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 22 ครั้ง)