รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดเพลาะไม้ไผ่ควบคุมอุณหภูมิสำหรับผลิตแผ่นไม้ประกอบในอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Design and development of compressed bamboo machine and controlled temperature for the production of Composite wood, bamboo. industrial OTOP Phetchabun.
นักวิจัย
1. อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดเพลาะไม้ไผ่ควบคุมอุณหภูมิสำหรับผลิตแผ่นไม้ประกอบ และเพื่อทดสอบสมรรถนะและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องอัดเพลาะไม้ไผ่ควบคุณอุณหภูมิสำหรับผลิตแผ่นไม้ประกอบ การอัดเพลาะไม้แบบเดิมใช้เวลานานถึง 24 ชั่วโมง ทำให้เกิดปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ผลิต เครื่องอัดเพลาะไม้ไผ่ควบคุมอุณหภูมิสำหรับผลิตแผ่นไม้ประกอบสามารถลดเวลาในการอัดเพลาะได้เหลือ 6 ชั่วโมง ผลการทดลอง พบว่า เครื่องอัดเพลาะไม้สามารถอัดเพลาะไม้ในอัตราการผลิตเฉลี่ย 1 แผ่นต่อ 6 ชั่วโมง ซึ่งลดเวลาจากเดิม 4 เท่า เมื่อประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมาตุลี จำนวน 30 รายใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งาน และด้านการผลิต ผลการประเมินเท่ากับ 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในระดับดี

คำสำคัญ : เครื่องอัดเพลาะไม้, แผ่นไม้ประกอบ


The purpose of this research To design and develop bamboo shafts for temperature control for wood composite production And to test the performance and evaluate the efficiency of the bamboo balers to control the temperature for the production of composite wood sheets Conventional wood shafts can take up to 24 hours, resulting in insufficient production problems for manufacturers. The bamboo shafts can control the temperature for the production of wood composite sheets, can reduce the compression time to 6 hours. The results showed that the wood pelletizing machine can compress wood shafts at an average production rate of 1 sheet per 6 hours which reduces the time from the original. 4 times when evaluating satisfaction by using questionnaires with a sample group of 30 homes in Ban Matli Community Enterprise in 3 areas consisting of structure Use And production The result of the assessment is 4.26 from the full score of 5 which is in a good level.
 
Key words: wood shafts, wood slats
คำสำคัญ
เครื่องอัดเพลาะไม้,แผ่นไม้ประกอบ,wood shafts,wood slats
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 115 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 126 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 4 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
240 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 46 ครั้ง)