รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การออกแบบและพัฒนาเครื่องไสไม้ไผ่สี่ทิศทางอุตสาหกรรมไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Design and Developed of Bamboo Chopping Four Machine, Bamboo Industry OTOP Phetchabun Province.
นักวิจัย
1. อาจารย์นรัตว์ รัตนวัย (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องไสไม้ไผ่สี่ทิศทาง สำหรับการไสไม้ไผ่แบบเดิมแรงงานคนใช้มีดในการไสไม้ไผ่ ทำให้เกิดปัญหาคือ เกิดความเมื่อยล้าแก่ผู้ปฏิบัติงาน ใช้เวลามากในการไสไม้ไผ่ เครื่องไสไม้ไผ่สี่ทิศทางสามารถไสไม้ไผ่และลดเวลาในการไสไม้ไผ่ซึ่งโดยปกติแรงงานคนใช้มีดในการไสไม้ไผ่ในอัตราการผลิตเฉลี่ย 3-4 แผ่นต่อนาที โดยขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ไสไม้ไผ่ ผลการทดลอง พบว่า เครื่องไสไม้ไผ่สี่ทิศทางสามารถไสไม้ไผ่ในอัตราการผลิตเฉลี่ย 18 แผ่นต่อ 1 นาที ซึ่งสูงกว่าแรงงานคนใช้มีดในการผ่าประมาณ 6 เท่า เมื่อประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมาตุลี จำนวน 30 รายใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งาน และด้านการผลิต ผลการประเมินเท่ากับ 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในระดับดี 
 
คำสำคัญ : เครื่องไสไม้ไผ่สี่ทิศทาง การออกแบบและพัฒนา


The purpose of this research. To design and build a four-direction bamboo planter. For traditional bamboo shoots, workers use knives to lay bamboo. Cause is the problem. Fatigue for workers. Spend a lot of time on bamboo. Four-way bamboo planers can be used to cut bamboo and reduce the time needed for bamboo shoots, usually by using bamboo knives in a bamboo cutting machine at an average of 3-4 sheets per minute, depending on the skill of the bamboo shoots. It was found that four-way bamboo planers were able to produce bamboo shoots at an average production rate of 18 sheets per minute, which was 6 times higher than that of manual workers. Ban Matuli Community Enterprise Group consists of 30 members in 3 aspects. Usability And production. The score was 4.26 out of 5 which was good.
 
Keywords: Bamboo Chopping Four machine, Design and development
คำสำคัญ
เครื่องไสไม้ไผ่สี่ทิศทาง,การออกแบบและพัฒนา,Bamboo Chopping Four machine,Design and development
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 20 ครั้ง)