รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากนวัตกรรมไม้ไผ่ประสานภูมิปัญญาเพชบุระอุตสาหกรรม OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Design and development the innovative furniture from bamboo slat assembly Phechabura wisdom in OTOP Phetchabun Industry.
นักวิจัย
1. อาจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือนแผ่นไม้ประกอบไม้ไผ่จากแนวคิดศิลปะและวัฒนะธรรมเพชบุระในอุตสาหกรรม OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์และสร้างต้นแบบเครื่องเรือนแผ่นไม้ประกอบไม้ไผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชบุระตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1015 ดำเนินการวิจัยโดยศึกษาและรวบรวมข้อมูล ออกแบบและพัฒนา สร้างต้นแบบทดสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และประเมินความพึงพอใจ

ผลของการวิเคราะห์จากการสำรวจกลุ่มเป้าหมายร้านจำหน่ายเครื่องเรือนไม่ไผ่ในจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่า เครื่องเรือนไม่ไผ่ ที่ขายดีอันดับแรกคือเก้าอี้ไม้ไผ่ รองลงมาคือโต๊ะไม้ไผ่ เตียงไม้ไผ่ และชั้นวางของจากไม้ไผ่ รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ไม่ไผ่ เป็นรูปแบบที่เน้นเรื่องของการใช้งานเป็นหลัก รูปทรงเรียบง่าย ด้านเอกลักษณ์เพชบุระด้านศิลปกรรมประกอบด้วย จิตกรรมฝาผนังวัดนาทราย ตำราพิชัยสงครามฉบับจังหวัดเพชรบูรณ์ ประติมากรรมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ประเพณีประเพณีอุ้มพระดำน้ำ แข่งขันพายเรือทวนน้ำ วัดมหาธาตุ เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พระกรุพิมพ์ปรกโพธิ์ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม่ไผ่ 40 แบบ ประกอบด้วยโต๊ะ 10 แบบ เก้าอี้ 10 แบบ เตียง 10 แบบ ชั้นวางของ 10 แบบ คัดเลือกแบบ 12 แบบเพื่อสร้างต้นแบบหาประสิทธิภาพตามมาตรฐานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1015 โดยประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 5 ท่านในการตอบแบบสอบถามในด้านลักษณะทั่วไปบริเวณรอยต่อไม่เปรอะเปื้อนสารที่ใช้ยึดติด ไม่มีราปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ระดับดีมาก ลักษณะไม้ไผ่แห้งคุณภาพดีไม่แตก ร้าว ยุบตัว เหี่ยวย่น มีค่าเฉลื่อเท่ากับ 4.60 ระดับดีมาก ลักษณะสีไม่หลุดลอก เมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วไม่ติดมือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ระดับดีมาก ลักษณะการประกอบด้วยวัสดุอื่น เรียบร้อย ประณีต ติดแน่น คงทนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ระดับดีมาก ลักษณะการเคลือบเงา เรียบสม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ กรอบ แตก หรือหลุดลอกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ระดับดีThis research aims to design and develop bamboo wood-based furniture from the concept of art and culture in the OTOP industry in Phetchabun province and to create prototypes of bamboo wood furniture, local wisdom, Petbura according to the Thai Industrial Standard. 1015 Conduct research by studying and collecting data. Design and development Create prototype to test performance according to community product standards And evaluating satisfaction
 
The results of the analysis from the target group survey of non-bamboo furniture stores in Phetchabun province showed that Bamboo furniture The best-selling item is the bamboo chair. Followed by bamboo table, bamboo bed and bamboo shelf The style of bamboo furniture Is a model that focuses primarily on usage Simple shape In terms of identity, the art of the arts consists of Mental wall, Na Sai Temple Phichit Songkhram textbook, Phetchabun province edition Si Thep Historical Park Sculpture Tradition of carrying a diving Buddha statue Competition for rowing water, Wat Mahathat, Chedi, Khon Khao Bon Phra Kru Pim Pro Pho Design 40 non-bamboo furniture, consisting of 10 tables, 10 chairs, 10 beds, 10 shelves, selection of 12 designs, to create prototypes, find efficiency according to the Thai Industrial Standard 1015 by evaluating satisfaction from design experts. 5 You answer the questionnaire in the general area, the joints do not contaminate the adhesives used. No apparent mold With an average value of 4.60, very good level, good quality dry bamboo, not crack, collapsed, wrinkled, with a value of 4.60, very good, color does not peel off When stroking the product and not sticking hands The average value is 4.80, very good level. The composition of other materials is neat, neat, tight, durable, with an average of 4.80, very good level. Smooth, not grainy, cracked or cracked, average is 3.60, good level
คำสำคัญ
พัฒนาผลิตภัณฑ์,เครื่องเรือน,ไม้ไผ่,ภูมิปัญญา,OTOP,อุตสาหกรรม,จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 28 ครั้ง)