รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_K008
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
แผนงานวิจัย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการเพิ่มผลผลิตงานหัตถกรรมสู่ระบบอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Design and development of appropriate technologies for entrepreneurs, bamboo products, OTOP Phetchabun to improve productivity craft to industry.
นักวิจัย
1. อาจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 70 )
2. อาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
3. อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
4. อาจารย์นรัตว์ รัตนวัย (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อการออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือนจากนวัตกรรมไม้ไผ่ประสานภูมิปัญญาเพชบุระอุตสาหกรรม OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการออกแบบและพัฒนาเครื่องไสไม้ไผ่สี่ทิศทางออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดเพลาะไม้ไผ่ควบคุมอุณหภูมิสำหรับผลิตแผ่นไม้ประกอบ และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการและประเมินศักยภาพไม้ไผ่ชุมชนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไม่ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการประเมินเครื่องเรือนแผ่นไม้ประกอบไม้ไผ่จากแนวคิดศิลปะและวัฒนะธรรมเพชบุระ ลักษณะสีไม่หลุดลอก เมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วไม่ติดมือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ระดับดีมาก ลักษณะการประกอบด้วยวัสดุอื่น เรียบร้อย ประณีต ติดแน่น คงทนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ระดับดีมาก ผลเครื่องไสไม้ไผ่สี่ทิศทางสามารถไสไม้ไผ่และลดเวลาในการไสไม้ไผ่ซึ่งโดยปกติแรงงานคนใช้มีดในการไสไม้ไผ่ในอัตราการผลิตเฉลี่ย 3-4 แผ่นต่อนาที โดยขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ไสไม้ไผ่ ผลการทดลอง พบว่า เครื่องไสไม้ไผ่สี่ทิศทางสามารถไสไม้ไผ่ในอัตราการผลิตเฉลี่ย 18 แผ่นต่อ 1 นาที ซึ่งสูงกว่าแรงงานคนใช้มีดในการผ่าประมาณ 6 เท่า เมื่อประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมาตุลี จำนวน 30 รายใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งาน และด้านการผลิต ผลการประเมินเท่ากับ 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในระดับดี และผลเครื่องอัดเพลาะไม้สามารถอัดเพลาะไม้ในอัตราการผลิตเฉลี่ย 1 แผ่นต่อ 6 ชั่วโมง ซึ่งลดเวลาจากเดิม 4 เท่า เมื่อประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมาตุลี จำนวน 30 รายใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งาน และด้านการผลิต ผลการประเมินเท่ากับ 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในระดับดี


The purpose of this research For the design and development of furniture from the innovation of bamboo, cement, wisdom, industry, OTOP, Phetchabun Province For the design and development of four-way bamboo planing machine, design and develop the bamboo shafts, temperature control for wood composite And develop geographic information systems for managing and evaluating community bamboo potentials for use in non-bamboo industries. OTOP, Phetchabun Province The result of evaluation of bamboo wood furniture from the concept of art and culture Phetbura The color does not peel off. When stroking the product and not sticking hands With an average of 4.80 with a very good level. The composition of other materials is neat, neat, tight, durable, with an average of 4.80, very good level. The four-way bamboo planing machine can plan the bamboo and reduce the time of bamboo planing. In the planing of bamboo at an average rate of 3-4 sheets per minute, depending on the expertise of the bamboo planer. The results showed that the four-way bamboo planing machine can The average rate of bamboo production is 18 sheets per 1 minute, which is 6 times higher than the workers using cutlery. When evaluating satisfaction by using questionnaires with the sample group, Ban Matli Community Enterprise, 30 people in 3 areas, consisting of Structure Use And production The result of the assessment is 4.26 from the full score of 5 which is in a good level. And the results of the wood pelletizing machine can compress the shaft in the average production rate of 1 sheet per 6 hours, which reduces the time from the original 4 times when evaluating satisfaction by using questionnaires with the sample group of Baan Matli Community Enterprise in 30 cases in 3 areas Consisting of structures Use And production The result of the assessment is 4.26 from the full score of 5 which is in a good level.
คำสำคัญ
การออกแบบและพัฒนา,ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ OTOP,งานหัตถกรรม
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 32 ครั้ง)