รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_K005
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การวิจัยและพัฒนายกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน ด้วยรูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Research and Development for Enhance the Achievement OrdinaryNational Educational Test by Teaching base on Curriculum and Integration English in Learning through Lesson Study and Supervision ofTeaching On-line.
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แขก บุญมาทัน (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศราพร ชัยงาม (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นำเสนอผลรูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์8ประการได้แก่1)เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์ 2)เพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์ 3) เพื่อพัฒนาครูด้วยรูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์ 4) เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้รูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์5)เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบัติการสอนโดยใช้รูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์6) เพื่อศึกษาระดับผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์ 7)เพื่อศึกษาทักษะภาษาอังกฤษและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการปฏิบัติการสอนด้วยรูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์8) เพื่อนำเสนอรูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์ ดำเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology)ประเภทการวิจัยและพัฒนา (Research & Develop : R&D) ดำเนินการวิจัย เป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิจัย (Research: R1) ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือครูที่ทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 คน และสังกัดเทศบาล ปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 คน รวม 40 คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่า IOC. อยู่ระหว่าง 0.8-1.0เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ค่าร้อยละการวิเคราะห์เนื้อหา และการสังเคราะห์เนื้อหา ระยะที่ 2 การพัฒนา (Develop : D1) ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบสังเคราะห์เอกสารโดยผู้วิจัยจัดทำ รูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์ มีค่าIOC. อยู่ระหว่าง 0.66-1.0และค่า E1/E2 =86.75/87.33เอกสารประกอบรูปแบบประกอบด้วย Power Point มีค่า IOC. อยู่ระหว่าง 0.66-1.0แบบฝึกทักษะเรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีค่าIOC. อยู่ระหว่าง 0.66 - 1.0แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีค่าIOC. อยู่ระหว่าง 0.66-1.0ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.33 – 0.77 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.33 - .076 และค่าความเชื่อมั่น = 0.824 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการอบรมเรื่อง การปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ มีค่าIOC. อยู่ระหว่าง 0.66-1.0และมีค่าความเชื่อมั่น= 0.989 ระยะที่ 3 การวิจัย (Research : R2) มี 3 กิจกรรม ดังนี้กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาครูด้านการปฏิบัติการสอนด้วยรูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยกึ่งทดลองแบบ One Group Pre-Posttest Desingกับครูที่ทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 คน และสังกัดเทศบาล ปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 คน รวม 40 คน เลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ คือ รูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์และเอกสารประกอบ ดำเนินการพัฒนาครูด้วยรูปแบบฯ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการพัฒนาก่อนหลังหลังด้วยค่าที กิจกรรมที่ 2 ศึกษาผลการปฏิบัติการสอนโดยใช้รูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์กับครูที่ทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 คน และสังกัดเทศบาล ปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 คน รวม 40 คน เลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ จำนวน 4 ชนิด คือแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบบันทึกผลการปฏิบัติการสอนโดยใช้รูปแบบ มีค่า IOC. อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบัติการสอน และปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากการใช้รูปแบบ มีค่า IOC. อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 แบบสอบถามทักษะภาษาอังกฤษตามความคิดเห็นของครู มีค่า IOC. อยู่ระหว่าง 0.8-1.0และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อการปฏิบัติการสอนโดยใช้รูปแบบค่า IOC. อยู่ระหว่าง 0.8-1.0เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และการสังเคราะห์เนื้อหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กิจกรรมที่ 3ศึกษาระดับผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนศึกษาทักษะภาษาอังกฤษและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการปฏิบัติการสอนด้วยรูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์ ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และสังกัดเทศบาล ปีการศึกษา 2560ที่เรียนกับครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คนเครื่องมือที่ใช้มี 3 ชนิด คือ แบบสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน แบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการปฏิบัติการสอนด้วยรูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์ เครื่องมือทั้ง 3 ชนิด มีค่า IOC. อยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 การเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยแจกเครื่องมือแต่ละชนิดให้นักเรียนดำเนินการในชั่วโมงสุดท้ายและผู้วิจัยรอรับกลับด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และการสังเคราะห์เนื้อหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 4 การพัฒนา (Develop : D2) เป็นการปรับรูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์โดยผู้วิจัย
 
ผลการวิจัย พบว่า1)สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์สรุปดังนี้ การจัดการเรียนรู้ของครู ดำเนินการโดยใช้เอกสารสิ่งพิมพ์ของสำนักพิมพ์ ยังไม่มีการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง ทำให้เกิดปัญหาที่นักเรียนว่ายังไม่ได้รับการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด ครูส่วนใหญ่ยังต้องการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบโดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดทำคำอธิบายรายวิชา จนกระทั่งถึงการวัดและประเมินผลโดยบูรณาการภาษาอังกฤษเข้าไปใช้ในการสื่อสาร และนำปัญหาไปสู่การพัฒนานักเรียน ในรูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ควรมีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันและจัดการพัฒนาครูที่โรงเรียน มีการสังเกตการณ์ในชั้นเรียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการเป็นพี่เลี้ยง และสามารถติดต่อสื่อสารถามปัญหาได้ตลอดเวลา 2) รูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์เรียนว่า PKAAN Model อ่านว่า พีแคน โมเดล หรือ รูปแบบการพัฒนาครูแบบพีแคน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นเตรียม ( Prepare : P) 2. ขั้นพัฒนาความรู้ (Knowledge : K) 3. ขั้นปฏิบัติการสอน (Action)4. ขั้นประเมินผล (Assessment) 5. ขั้นเดินก้าวใหม่ (New Ways) 3) ผลการพัฒนาครูพบว่า ครูมีคะแนนหลังได้รับการพัฒนาด้วยรูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์สูงกว่าก่อนได้รับการพัฒนาอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 4) ครูมีความพึงพอใจต่อการอบรมเรื่อง การปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด 5) ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 3 รอบ พบว่า รอบที่ 1 ครูมากกว่าร้อยละ 50 ไม่ทำตามที่ได้รับการอบรม แต่ยังดำเนินการตามปกติ คือดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต ยกเว้นข้อ 6. การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา12. การใช้สื่อประกอบการเรียนรู้เหมาะสมกับนักเรียนรอบที่ 2 ครูมีพัฒนาการดีขึ้นจนรอบที่ 3 พบว่า ครูร้อยละ 100 ทำตามที่ได้รับการอบรม 6) ผลการปฏิบัติการสอนโดยใช้รูปแบบจำนวน 3 ครั้ง พบว่า ครั้งที่ 1 ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติการสอนโดยใช้รูปแบบตามที่รูปแบบกำหนด ยกเว้นข้อ 2. การวิเคราะห์หลักสูตร ข้อ 3. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้4. การวิพากษ์แผนโดยเพื่อนครูและข้อ5. การวิพากษ์แผนโดยบุคคลภายนอก ส่วนครั้งที่ 2พบว่า ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติการสอนโดยใช้รูปแบบตามที่รูปแบบกำหนด ยกเว้นข้อ 4. การวิพากษ์แผนโดยเพื่อนครูและครั้งที่ 3 พบว่า การปฏิบัติการสอนโดยใช้รูปแบบของครูมีพัฒนาเพิ่มขึ้นในทุกข้อแต่ยังพบว่ามีการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้โดยเพื่อนครูน้อยกว่าการวิพากษ์โดยกลุ่มคนอื่น ๆ 7) ความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบัติการสอนจากการใช้รูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด 8) ทักษะภาษาอังกฤษของครูจำนวน 3 ครั้ง พบว่า ครูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในแต่ละครั้งทั้งการออกเสียง คำศัพท์ ไวยากรณ์และความคล่องแคล่วในการสื่อสารครูส่วนใหญ่ยังประเมินตนเองว่ามีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับที่ 1 ไม่สามารถเข้าใจหรือพูดไม่ได้เลย 9) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการปฏิบัติการสอนโดยใช้รูปแบบอยู่ในระดับมาก 10) ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์และศึกษาทักษะภาษาอังกฤษพบว่า คะแนน O-NET ในปี 2560 ของโรงเรียนที่ 1 และ 2 ลดลงทุกวิชา ส่วนโรงเรียนที่ 3 ลดลงจำนวน 3 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และเพิ่มขึ้น 2 รายวิชา คือ ภาษาไทยและสังคมศึกษาฯ ซึ่งผลของคะแนนยังไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้11)ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้ง 3 รอบ พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการทางภาษาอังกฤษดีขึ้น ทั้งการออกเสียง คำศัพท์ ไวยากรณ์ และความคล่องแคล้ว และประเมินตนเองว่า ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ 2 ใช้ภาษาได้เล็กน้อย 12) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการปฏิบัติการสอนด้วยรูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์อยู่ในระดับมาก สรุป รูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์เรียนว่า PKAAN Model อ่านว่า พีแคน โมเดล หรือ รูปแบบการพัฒนาครูแบบพีแคน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
 
1. ขั้นเตรียม ( Prepare : P)
2. ขั้นพัฒนาความรู้ (Knowledge : K)
3. ขั้นปฏิบัติการสอน (Action : A)
4. ขั้นประเมินผล (Assessment : A)
5. ขั้นเดินก้าวใหม่ (New Ways : N)
 
คำสำคัญ : ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน, รูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐาน, การบูรณาการภาษาอังกฤษ, กระบวนการศึกษาชั้นเรียนการนิเทศออนไลน์This research presents the results of a course-based teaching model and the integration of English into the subject matter through lesson study and supervision of teaching On-line. There are eight objectives. 1) To study the problems and needs in teacher development. 2) To create a teaching-based teaching model and to integrate English into the curriculum. Classroom learning and online tutoring 3) To develop teachers with the teaching-based teaching model and to integrate English into the subject matter through the process of classroom study and online supervision. 4) To study the teacher's teaching performance using the model. Practice-based teaching and integration of English in the classroom through online classroom and online tutoring.5) To study problems, obstacles, suggestions and satisfaction of teachers towards teaching practice using the teaching-based teaching methodology and integrating English into the subject. 6) To study the level of the national basic education test results of students using the curriculum-based teaching model and the integration of English in the subject matter. Learn through the classroom process and Online supervision 7) To study English skills and the students' opinions on the practice. 8) to present a model of teaching practice using a foundation curriculum and the integration of English into the subject matter through the process of classroom study and online supervision. Practice-based teaching and integration of English in the classroom through online classroom and online tutoring. Research on Mixed Methodology Research and Development (R & D) is conducted in four phases : Phase1 Research (R1) Research Methodology qualitative Sample The teachers were taught at the Mathayomsuksa 3 level under the office of the Secondary Education Area Office of Education Region 40, academic year 2560 and under the municipal administration academic year 2060. The total of 40 students selected 40 students.The tool used is the interview form. Problems and Needs in Teacher Development in Teaching-Based Teaching and Integration in English. Classroom learning and online tutoringContent validity by IOC was between 0.8-1.0. Data were collected by interview method. Analyze data using frequency, percentage, content analysis. And content synthesis. Phase 2 (Develop: D1) uses the research synthesis method. By the researcher. The curriculum-based teaching and integration of English in the classroom through online curriculum and online supervision has an IOC ranging between 0.66-1.0 and E1 / E2 = 86.75 / 87.33. The model consists of Power Point with IOC value between 0.66-1.0. The curriculum analysis for learning management and research for student development has an IOC ranging from 0.66 to 1.0.The pre-test and post-coursework curriculum for learning management and research for student development had an IOC ranging between 0.66-1.0. Difficulty ranged from 0.33 to 0.77. The discriminative power ranged from 0.33 to .076. Reliability = 0.824. Training The teaching-based curriculum and the integration of English in learning, the IOC value ranged from 0.66 to 1.0 and the confidence level was 0.989. Phase 3 Research (R2) has 3 activities as follows: Activity 1: Developing Teachers in Teaching Operations by Using Curriculum-Based Teaching Methodology and Integrating English in the Learning Object Study and Online Supervision with One-Group Pre-Posttest Desing Methodology for Teachers in Mathayomsuksa3 Students under the Office of Veterans Affairs. The secondary zone of 20 to 40 years in 2560 and 2560 under the municipal school year, 20 people, including 40 purposively selected.The instrument used was a teaching-based teaching model, and the integration of English into the learning process through classroom and classroom processes. Online supervision and documentation. The teacher develops the model. By workshop Analyze data by mean Standard Deviation And compare the results before the development with the value.Activity 2: To study the results of teaching practice using the teaching-learning model. It is the base and integration of English into the learning process through the classroom and classroom process. Online supervision with teachers taught at the MathayomSuksa 3 level, under the jurisdiction of the Office of the Region 40 Secondary Education Area, academic year 2560 and 20 municipalities.Four types of instruments were used: the evaluation form, the learning management plan, the teaching record form, the IOC format, the mean score ranged from 0.8-1.0, the satisfaction questionnaire for teaching practice and the obstacle problem. The IOC value ranged from 0.8-1.0. The English proficiency questionnaire consisted of IOC values ​​ranging between 0.8-1.0 and a questionnaire. Teaching practices using IOC values ​​ranged from 0.8-1.0.Data collection through classroom education. Analyze data Content Analysis Activity 3: Study the level of national educational test results. Basic Student Study English skills And the opinions of the students on the teaching style. Practice-based teaching and integration of English in the classroom through online classroom and online tutoring. Use quantitative research. The study was conducted with 400 elementary school students under the jurisdiction of the Office of the Secondary Education Region 40 and under the jurisdiction of the municipality.There are three types of instruments used: the National Basic Education Test English Language Proficiency Test The students' questionnaire was used for the teaching of the curriculum-based teaching model and the integration of the English language into the curriculum through classroom and online tutoring. All three instruments had an IOC value of between 0.8 and 1.0. Data were collected by the researcher and distributed to the students at the last hour. data analysis By content analysis The frequency, percentage, mean, standard deviation. Phase 4 (Develop: D2) is a curriculum-based instructional modeling and integration of English into the curriculum through classroom and online supervision.
 
The research findings were as follows: 1) The problems and needs of teacher development in the use of curriculum-based teaching and the integration of English into the subject matter through the process of classroom study and online supervision. Know of the teacher Processed using print publications. There is no course analysis to handle serious learning. The problem that students have not learned as the course. Most teachers want to develop their own systematically, starting with the curriculum analysis. Course Description Until the measurement and evaluation, by integrating English into the communication. And bring problems to student development. In the form of classroom research or research to improve the learning of students. Training should be provided to create a consistent understanding and management of teacher development at the school. Have observations in class. There are experts or academic staff. Can communicate at any time.2) The curriculum-based teaching model and the integration of English into the curriculum through classroom-based and online-supervised learning. The PKAAN Model reads as a pecan model or model for developing pecan teachers. There are 5 steps: 1. Prepare: 2. Knowledge (K) 3. Action 4. Assessment 5. New Ways ) 3)The results of teacher development show that teachers with a grade point average have been developed with a curriculum-based teaching approach and greater integration of English into the classroom through online classroom and online tutoring. Developed with a statistically significant level of 0.01, which is in line with the assumptions set forth. 4)Teachers are satisfied with the training. The teaching of the curriculum is based on the integration of English into the subject. 5) The results of the 3-cycle learning plan were as follows: Round 1: Teachers more than 50% did not follow the training. But also the normal operation. Download the learning plan from the Internet, except for Clause 6. Naming the unit appropriately with the content. 12. Using the learning media suitable for students around the second teacher has improved until the third round. 100% done according to the training. 6)The results of this study were as follows: 1. The majority of teachers conducted the teaching using the form as prescribed, except for item 2. The curriculum analysis 3. The preparation of the learning plan. 4. Criticism of the plan by the third party. Part 2 found that most teachers practice teaching using the format prescribed by the exception. Teacher at the No. 3 and find that the teaching style of the teacher development has increased in all of the above. However, it has also been found that there is less criticism of the teacher-led learning plan than that of other groups.7) The teachers 'satisfaction toward the instructional practice was the highest level. 8) The three teachers' English skills showed that each teacher improved their vocabulary, grammar and vocabulary. Fluent in communication 9) The opinions of the teachers on the teaching style were at a high level. 10) The results The basic national education test of students learning through the use of curriculum-based instruction and the integration of English into the curriculum through the curriculum. Educational classes and online communication skills and study English.The O-NET scores of the first and second trimesters of school in the first and second trimesters of school were reduced by 3 subjects, namely mathematics, science and English, and two subjects were Thai and social studies. 11) English skills of the three students were found to improve the English language. Both vocabulary, vocabulary, grammar and fluency. And self assessment12) The opinions of the students towards the instructional practice using the curriculum-based teaching method and the integration of the English language into the subject matter through the educational process. The curriculum-based instruction and the integration of English into the curriculum are at a high level. The PKAAN Model reads that the PECAN model is composed of 5 steps.

1. Prepare (P)
2. Knowledge (K)
3. Action (A)
4. Assessment (A)
5. New Ways (N)
 
Key Word :The Achievement Ordinary National Educational Test, Teaching-based teaching model, Integration English in Learning , Lesson Study, Supervision ofTeaching On-line.
คำสำคัญ
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน,รูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐาน,การบูรณาการภาษาอังกฤษ,กระบวนการศึกษาชั้นเรียนการนิเทศออนไลน์,The Achievement Ordinary National Educational Test,Teaching-based teaching model,Integration English in Learning,Lesson Study,Supervision ofTeaching On-line.
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 104 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 143 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 15 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
251 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 49 ครั้ง)