รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_K004
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากธรรมชาติ โดยใช้สารสกัดของพืชที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Natural dye-sensitized solar cells by using plant extract in Phetchabun province
นักวิจัย
1. อาจารย์ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ฟิสิกส์
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
เพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายของพันธุ์พืช ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สนใจสีย้อมไวแสงจากพืชในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฉพาะส่วนของพืชที่เป็นสีม่วง ซึ่งทำการสกัดดัวยตัวทำละลายเอทานอล จากนั้นนำสีย้อมไวแสงที่สกัดได้จากพืชทั้งหมด 25 ชนิดนั้นไปวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงตั้งแต่ช่วง 190 – 1,000 nm ด้วยเครื่อง UV-VIS spectrophotometer พบว่า สีย้อมไวแสงจากพืชในจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนใหญ่สามารถดูดกลืนแสงได้ตั้งแต่ในช่วงแสงที่ตามองเห็นไปจนถึงช่วงของรังสีอัลตราไวเลต จากนั้นทำการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (DSSCs) โดยให้ขั้วลบทำจาก TiO2 และขั้วบวกทำจากนาโนคาร์บอน แล้วทำการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ DSSCs จากพืชในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยแสงอาทิตย์จำลองที่ความเข้มแสง 100 mW/cm2 พบว่า ข้าวลืมผัว มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเป็น 0.085 % และกล้วยไม้ตระกูลหวาย มีประสิทธิภาพต่ำที่สุดเป็น 0.004 % ดังนั้นชนิดของพืชในจังหวัดเพชรบูรณ์ สีย้อมไวแสงที่สกัดได้จากตัวทำละลายเอทานอล และช่วงความยาวคลื่นของแสง จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากพืชในจังหวัดเพชรบูรณ์
 
คำสำคัญ: พืชในจังหวัดเพชรบูรณ์, สีย้อมไวแสง, เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง


Phetchabun province has abundant and diverse plant species. In this research, researchers were interested in dye-sensitized from plants in Phetchabun province, especially the portion of plants that is purple. Ethanol solvents were used as dye-sensitized extracts from plants. The dye-sensitized of 25 plants was analyzed for absorption spectra from 190 to 1,000 nm with UV-VIS spectrophotometer. Most dye-sensitized of plants in Phetchabun province can absorb light from visible light to ultraviolet range. Then, dye-sensitized solar cells (DSSCs) were fabricated using a working electrode made of TiO2 and counter electrode made of nanocarbon. The efficiency of DSSCs from plants in Phetchabun province was analyzed by solar simulator at 100 mW/cm2. Leumphua purple rice has the highest efficiency of 0.085% and orchid has the lowest efficiency of 0.004%. Thus, type of plant in Phetchabun province, dye-sensitized extracted from ethanol solvent and wavelength of light affected the efficiency of DSSCs from plants in Phetchabun province.
 
Keywords: plant in Phetchabun province, Dye-sensitized, Dye-sensitized solar cells
คำสำคัญ
พืชในจังหวัดเพชรบูรณ์,สีย้อมไวแสง,เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง,plant in Phetchabun province,Dye-sensitized,Dye-sensitized solar cells
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 182 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 256 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 10 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
489 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 90 ครั้ง)