รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_L040
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพเจ้าบ้านน้อยวิถีไทหล่ม
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Potential Development of the Thailom Way Life’s Little Guide.
นักวิจัย
1. อาจารย์ภรวลัญช์ มาอยู่ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์นันทกานต์ ศรีปลั่ง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
3. อาจารย์ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ถ่ายทอดองค์วามรู้ให้กับเยาวชนเจ้าบ้านน้อยวิถีไทหล่ม
2) เพื่อประเมินศักยภาพของเยาวชนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพเจ้าบ้านน้อยวิถีไทหล่ม 3) เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าบ้านน้อยวิถีไทหล่ม โดยมีการระบุพื้นที่เพื่อศึกษาคือ อำเภอหล่มเก่า ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า และโรงเรียนวัดทุ่งธงไชยจำนวน 20 คน มีการดำเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกตและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง รวมถึงการใช้แบบให้คะแนนเพื่อประเมินศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรม
 
ผลการวิจัยพบว่า จากการอบรมทั้ง 2 ระยะ และมีการใช้แบบให้คะแนนเพื่อประเมินศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านน้อยวิถีไทหล่ม โดยแบบให้คะแนนมีองค์ประกอบ 5 ด้านได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านการแนะนำสถานที่แก่นักท่องเที่ยว ด้านทักษะและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และด้านความรับผิดชอบและมีใจรักบริการ จากการประเมินพบว่า จากนักเรียน 20 คนที่เข้าร่วมอบรม มีเด็กนักเรียน 4 คนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนโดยมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ 35 คะแนนขึ้นไป โดยเด็กกลุ่มนี้นับว่าเป็นเด็กที่มีศักยภาพที่ สามารถให้การต้อนรับและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้
 
คำสำคัญ : เจ้าบ้านน้อย, วิถีไทหล่ม


The purpose of this research is 1). Transfer knowledge to Thailom way life’s Little Guide 2) To assess the potential development of Thailom way life’s Little Guide . The area to study is Lomkao. In this study, the target group was identified. By using a specific targeting method (Purposive Sampling) is 20 student from Anuban Lomkao School and Wat Toong Thong Chai school. The study was conducted using qualitative research methodology and data collection , observations and unstructured interviews . And Use scoring to assess the potential of participants.

The research found that from the training 2 terms and The scoring system is used to evaluate the Thailom way life’s Little Guide potential. The scoring system has five components is Personality , Human relations , Introduction to tourists , responsibility, Skills and solutions and Service mind. The evaluation found that 20 students attending the training. There are 4 students who passed the test. The score was 35. This group of children is a potential child. They can welcome and guide tourist efficiently.
 
Keywords : Little Guide , Thailom way life’s
คำสำคัญ
เจ้าบ้านน้อย,วิถีไทหล่ม,Little Guide,Thailom way life’s
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 72 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 72 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
139 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 56 ครั้ง)