รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_L038
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ บนโมบายแอปพลิเคชันของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Database Development System for Knowledge Management to Develop Performance Implantation of Mango cv. Nam DokMai Base on Mobile Application, Phetchabun
นักวิจัย
1. อาจารย์ชลลดา ม่วงธนัง (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์วิมลวรรณ วงค์ศิริ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้บนโมบายแอปพลิเคชันของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ตามเกณฑ์มาตรฐาน Good Agricultural Practice (GAP) บนโมบายแอปพลิเคชันผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และเพื่อเป็นช่องทางในการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินผลความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ และด้านการใช้งาน ผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 103 คน จำแนกเป็นกลุ่มชาวสวนผู้ปลูกมะม่วงและกลุ่มผู้ใช้งานระบบ พบว่า ด้านที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์สูงที่สุด คือ ด้านการใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.334 และผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.368 ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า กลุ่มชาวสวนผู้ปลูกมะม่วงและผู้ใช้งานระบบ มีความพึงพอใจในด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก
 
คำสำคัญ : มะม่วงน้ำดอกไม้, โมบายแอปพลิเคชัน


This research presents about database development system for knowledge management to develop performance implantation of Mango cv. Nam DokMai base on mobile application, Phetchabun. The purpose of this research was to develop performance implantation of Mango cv. Nam DokMai base on Good Agricultural Practice (GAP) standard on mobile application via android operating system and to be a channel integrate and public knowledge. Using questionnaire as a tool for measure satisfaction. The satisfaction evaluation separated into three aspects, consist of content, design and usability. The results from the 103 samples classified as the gardener plant the mango and system users showed the aspect of satisfaction highest level are the usability aspect, the average was 4.20, Standard deviation was 0.334. The satisfaction evaluation overall was high level, the average was 4.11, Standard deviation was 0.368. The results are consistent with the research hypothesis, the gardener plant the mango and system users are satisfaction of usability aspect at a high level.
 
Keywords : Mango cv. Nam DokMai, Mobile Application
คำสำคัญ
มะม่วงน้ำดอกไม้,โมบายแอปพลิเคชัน,Mango cv. Nam DokMai,Mobile Application
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 114 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 115 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
255 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 61 ครั้ง)