รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
รูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Identity Communication Pattern of Woven Fabrics in Phetchabun with Marketing Public Relations Strategy.
นักวิจัย
1. อาจารย์เอกชัย แสงโสดา (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการประกอบสร้าง ธารงรักษา ต่อรองอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองเพชรบูรณ์ที่เคยมีมาและที่เป็นอยู่ เพื่อนาไปสู่การสร้างแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในการประกอบสร้าง ธารงรักษา และต่อรองอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองเพชรบูรณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์ และ สนทนากลุ่มเพื่อหาความเป็นไปได้ของแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ผลการวิจัยพบว่า 6 กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองเพชรบูรณ์ ในอาเภอหล่มเก่า และ อาเภอหล่มสัก เห็นพ้องกันว่า ผ้าทอที่เป็นอัตลักษณ์ของไทหล่มคือ ‘ซิ่นหัวแดงตีนก่าน หรือ ซิ่นหมี่คั่นน้อย’ ชาวไทหล่มสื่อสารเพื่อประกอบสร้าง ผ้าทอชนิดนี้ขึ้นด้วยเจตนาให้รู้ว่าตนเองเป็นใคร และแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร สื่อสารเพื่อธารงรักษา ด้วยการนุ่งซิ่นที่ทอเองในงานสาคัญ สื่อสารเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ ด้วยการบอกว่าชาวไทหล่มที่แท้จริงควรมีกรรมวิธีทอและสวมใส่ผ้าซิ่นอย่างไร โดยมีทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และ ทุนสัญลักษณ์ เป็นปัจจัยเกื้อหนุน

สาหรับแผนกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองด้วยการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด นั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการนาไปใช้ โดยแบ่งกลยุทธ์ออกตามกลุ่มเป้าหมายได้ เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1. กลุ่มคนใน ซึ่งหมายถึงชาวไทหล่ม ประกอบด้วย ชาวอาเภอหล่มสัก และชาวอาเภอหล่มเก่า โดยแบ่งกลยุทธ์ได้เป็น 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์แทรกซึมในวิถีชีวิตสร้างอัตลักษณ์ 2) กลยุทธ์การเรียนรู้ดารงอัตลักษณ์ 3) กลยุทธ์บ่งชี้ความต่าง-สร้างคุณค่าอัตลักษณ์ 2. กลุ่มคนนอก ซึ่งหมายถึงคนในจังหวัดและนอกจังหวัดที่ไม่ใช่ไทหล่ม แบ่งกลยุทธ์ได้เป็น 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์สร้าง-ย้า-จา-แชร์ อัตลักษณ์ 2) กลยุทธ์ประกวด ประชัด สรรค์สร้าง 3) กลยุทธ์เหลียวหลัง แลหน้า ปรับประยุกต์ผ้าได้หลายฟังก์ชั่น

คาสาคัญ : การสื่อสารอัตลักษณ์, การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด, ผ้าทอพื้นเมือง, ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน, ไทหล่ม เพชรบูรณ์


This research aimed to analyze the pattern of creating, maintaining and negotiating the identity of Phetchabun woven fabrics as seen in the past as well as at the present to lead to make a marketing public relations strategic plan for creating, maintaining and negotiating the identity of Phetchabun woven fabrics through interviews and group discussions to find out the feasibility of marketing public relations strategy. The results showed that 6 groups of Phetchabun woven fabrics In Lom Kao District and Lom Sak District agreed that the identity of Tai Lom woven fabrics was Hua-Daeng-Teen-Gan Sarong or Sin-mee-khan-noy. Tai Lom people communicated for creating this kind of woven fabrics with intention to show their identity and how they were different from others. They communicated for maintenance by wearing self-woven sarongs in the important events. They communicated for negotiation by informing that real Tai Lom people should have processes of weaving and wearing sarongs with economic, cultural, social and symbolic capitals as supporting factors.

According to the strategic plan for identity communication of woven fabrics through marketing public relations, the sample groups agreed that it was possible to implement the plan by dividing the strategy based on the target group into 2 large groups. 1. Internal group referred to Tai Lom people consisting of Lom Sak District and Lom Kao District people. The strategy was divided into 3 strategies consisting of 1) infiltration strategy in ways of life for creating identity, 2) learning strategy for maintaining identity and 3) differentiation identity strategy for creating identity values. 2. External group referred to people living both in and out of the province who were non-Tai Lom. The strategy was divided into 3 strategies, including 1) strategy for creating, emphasizing, remembering and sharing identity, 2) contesting, completing and creating strategy and 3) strategy for looking forwards and backwards, improving and applying fabrics into many functions.

Keywords: Identity Communication, Marketing Public Relation, Woven Fabrics, Hua-Daeng-Teen-Gan Sarong, Tai Lom Ethnic in Phetchabun
คำสำคัญ
การสื่อสารอัตลักษณ์,การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด,ผ้าทอพื้นเมือง,ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน,ไทหล่ม เพชรบูรณ์,Identity Communication,Marketing Public Relation,Woven Fabrics,Hua-Daeng-Teen-Gan Sarong,Tai Lom Ethnic in Phetchabun
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 27 ครั้ง)