รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
ความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ (Cluster) ผ้าทอพื้นเมือง
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The possibility to combine business networking groups (Cluster) Woven fabrics.
นักวิจัย
1. อาจารย์จตุพร จันทร์เพชร (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์การรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ ผู้ทอผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และสถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจ ผู้ทอผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ทอผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน ในอาเภอหล่มสัก และอาเภอหล่มเก่า จานวน 6 กลุ่ม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ คือ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Average) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มผู้ทอผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน เป็นเพศหญิง มีอายุ 71 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับประถมศึกษา มีภูมิลาเนาอยู่ทั้งอาเภอหล่มสัก และอาเภอหล่มเก่า อาชีพเป็นแม่บ้าน มีรายได้ส่วนใหญ่ 5,000 –10,000 และคาดการณ์ว่ากลุ่มของตนเองมีการรวมกลุ่มในระดับ กลุ่มที่ 2 กลุ่มกาลังแสวงหา ทิศทาง ซึ่งหมายถึง รวมตัวกันอย่างหลวมๆ มีความต้องการ และโอกาสทางการตลาดสาหรับสินค้า มีลูกค้าชัดเจน เน้นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า เช่น กลุ่ม OTOP ซึ่งมีความต้องการรวมกลุ่ม

ผลการศึกษาสถานการณ์ความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจผู้ทอผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน มีความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่ม และสถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจผู้ทอผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน ทางด้านความสามารถในการแข่งขันของการรวมกลุ่ม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง สถานะปัจจัยการผลิตอยู่ในระดับปานกลาง สถานะอุปสงค์ อยู่ในระดับมาก อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน อยู่ในระดับปานกลาง การส่งเสริมของภาครัฐ อยู่ในระดับปานกลาง และผลการศึกษาถึงความสามารถของการแข่งขันของการรวมกลุ่มผู้ทอผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน พบว่า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน อาทิ ตัวแทนจาหน่ายสีย้อม ตัวแทนจาหน่ายเส้นไหม มีแนวโน้มที่ดี สถานะปัจจัยการผลิต การปรับปรุงด้านการผลิต การคิดค้นลายใหม่ มีแนวโน้มดีขึ้น อุปสงค์ของตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากผ้าทอไม่เพียงพอกับความต้องการ สภาพการแข่งขันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และรัฐบาลมีการส่งเสริมเพิ่มขึ้นThe purpose of this research is to study the possibility to combine business networking groups of Hua-Daeng-Teen-Gan Sarong weaver in Petchabun province and the competition of Hua-Daeng-Teen-Gan Sarong market in Petchabun province. This study collected data via questionnaire from the 6 groups of Hua-Daeng-Teen-Gan Sarong weaver in Lom Sak and Lom Kao District. The statistic tools used were percentage, frequency, average, and standard deviation.

The overall study revealed that most weavers of Hua-Daeng-Teen-Gan Sarong were 71 years and above, having primary education level, and reside in Lomsak and Lom Kao District. Their main occupation was housewife, earning 5,000-10,000 Baht per month. Most believe that their group is in the 2nd level; group that is exploring for direction which means that the group is still loosely formed, share similar needs and market opportunity, aiming at specific customer, and focus on improving product quality. These group are such as OTOP group who express the need to form group.

The result of the study revealed that there is a possibility for forming group. On subject of market competition, the sample report middle score on the question on competitiveness benefit from forming group, middle score in production means, and middle score in government support. The study on Hua-Daeng-Teen-Gan Sarong weaver competitive capacity showed that the overall state of related and supporting industry is good. Dye seller and silk seller agency shows good trends, Production means and quality improvement show improving sign. The demand of product also showed an increase as the capacity to produce still does not meet the demand. Market competition is rising, and government showed better support.
คำสำคัญ
ผ้าทอพื้นเมือง,กลุ่มเครือข่ายธุรกิจ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 91 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 82 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
220 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 76 ครั้ง)