รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Local Woven Wabric Development in Phetchabun to Commercial
นักวิจัย
1. อาจารย์ปิยะวัน เพชรหมี (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การจัดการ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่องการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์สู่เชิงพาณิชย์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์สู่เชิงพาณิชย์ เป็นงานวิจัยที่นำผ้าทอไทหล่มซึ่งมีอัตลักษณ์ของลวดลาย ผ้าทอมาพัฒนาสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยพัฒนาให้มีรูปแบบที่ร่วมสมัยเหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดแนวคิดใหม่ และถ่ายทอดผลการวิจัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สาธารณะเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกระบวนการวิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ

1) บริบทกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทหล่มในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่าของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไทหล่มบ้านหวาย กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านวังร่อง กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านติ้ว กลุ่มทอผ้าวัดศรีฐานวังบาล กลุ่มทอผ้าบ้านภูผักไซ่ กลุ่มทอผ้าบ้านอีเลิศ รวม 6 กลุ่ม พบว่า จุดเด่นของผ้าไทหล่มอยู่ที่ลวดลายบนพื้นผ้า ซึ่งเป็นผ้าที่มีอัตลักษณ์ร่วมกันในพื้นที่อำเภอหล่มสักและหล่มเก่า ซึ่งตัวซิ่นประกอบด้วยลายหลัก 9 ราย คือ ลายปราสาทผึ้ง ลายนาค ลายหงส์หรือเสาหลา ลายขอ ลายขาเปีย ลายกระเบื้องคว่ำกระเบื้องหงาย ลายหมากจับ ลายเอี้ย ลายตุ้ม

2) กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2 กลุ่ม คัดเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงได้แก่กลุ่มทอผ้าไทหล่ม บ้านหวายและกลุ่มทอผ้าบ้านอีเลิศ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทอผ้า ไทหล่มบ้านหวายและกลุ่มทอผ้าบ้านอีเลิศมีการบริหารจัดการโ ดยยึดประธานกลุ่มเป็ นหลัก ทั้งนี้มีระบบบริหารใ นรูปของคณะกรรมการ กลุ่มมีการวางแผนการผลิตแบบง่ายไม่ซ้ำซ้อนโดยอยู่บนพื้นฐานของความต้องการตลาดและลูกค้า กระบวนการผลิตของกลุ่มตั้งแต่การย้อมสี การทอ จะใช้วัสดุจากธรรมชาติและวัสดุจากนอกพื้นที่ และอยู่บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบทอดต่อกันมานาน โดยกระบวนการผลิตของกลุ่มเริ่มจากขั้นตอนการคัดสรรเส้นไหมและเส้นฝ้าย กระบวนการย้อมสี กระบวนการทอและการเย็บมือ กลุ่มจะมีการตรวจสอบและควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบในการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ที่เสร็จเรียบเรียบร้อยแล้ว ในด้านการตลาดนั้นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม โดยมีช่องทางการตลาดขายปลีกที่ทำการกลุ่ม ช่องทางออนไลน์เฟสบุ๊ค ด้านการจัดการตลาด ประธานกลุ่มเป็นหลักในการดำเนินงาน จะผลิตตามคำสั่งหรือใบสั่งของลูกค้า ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงเรียน บริเวณอำเภอหล่มสักเป็นส่วนมาก ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ดำเนินการโ ดยอาศัยสื่อต่างๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล งานแสดงสินค้า และงานประจำจังหวัด

3) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการศึกษาความต้องการชนิดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองไทหล่ม ได้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มนักศึกษาและบุคคลที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทหล่ม จำนวน 100 คน เพื่อประเมินความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าไทหล่ม พบว่าผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี สถานภาพโสด ส่วนมากอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ไม่เคยซื้อผ้าทอพื้นเมือง และจำนวนเงินในการซื้อผ้าทอพื้นเมืองในแต่ละครั้ง มูลค่าการซื้อต่ำกว่า 500 บาท วัตถุประสงค์ในการซื้อผ้าทอพื้นเมืองพบว่า ในแต่ละครั้งของการซื้อส่วนใหญ่ซื้อเพื่อไปเป็นของฝาก ของขวัญหรือของที่ระลึก และซื้อเพื่อนำไปใช้งานในชีวิตประจำวัน รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ได้แก่ กระเป๋ า ชุดเครื่องแต่งกาย เข็มกลัด ผ้าพันคอ ซองโทรศัพท์ ภาพลักษณ์ของผ้าทอพื้นเมืองไทหล่มแบบที่คิดว่ามีความเหมาะสมกับการนำผ้าทอพื้นเมืองไทหล่มมาประยุกต์ พบว่า แบบทันสมัย รูปแบบผ้าพื้นเมืองที่ผู้บริโภคชื่อชอบมากที่สุด เป็ นรูปแบบที่เรียบง่าย และมีความทันสมัย ผลการประเมินความต้องการของผู้บริโภค ได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

4) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ คือ 1. มีความสัมพันธ์กับคุณภาพและประโยชน์ใช้สอย เหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์ 2. ควรพิจารณาถึงวัสดุและกระบวนการผลิตที่เหมาะสม 3. มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภค ควรคำนึงถึงความต้องการที่สอดคล้องกับชีวิต ความเป็นอยู่ เหมาะสมกับวัฒนธรรม รสนิยม สภาพเศรษฐกิจและสังคม 4. มีคุณค่าทางความงาม ตระหนักถึงความงามที่เด่นชัดร่วมสมัย

5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำข้อสรุปจากความต้องการของผู้บริโภคมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ผลการออกแบบคัดเลือกและออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จัดทำเป็นเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท คือ เสื้อคลุม กระเป๋ า ย่ามและเข็มกลัด พัฒนาผลิตภัณฑ์มาจากลักษณะเด่นของลวดลายผ้าไทหล่มซึ่งมีองค์ประกอบคือหัวซิ่น ตัวซิ่นและตีนซิ่น โดยพัฒนาให้มีรูปแบบที่ร่วมสมัย ด้วยการนำลวดลายดั้งเดิมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับการปักและตกแต่งด้วยวัสดุ และเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้กับผลิตภัณฑ์

คำสำคัญ : การพัฒนา, การสร้างมูลค่า, ผ้าทอพื้นเมือง


The research on the development and creation of value added products for the local textile fabrics of Phetchabun province to the commercial . This purpose is to study the development and value creation methods for the local textile products of Phetchabun province to commercialize and research that brings the Tai Lom woven fabric which has the identity of the pattern Woven fabrics for the development of creative applications in everyday life by developing to have a contemporary style Suitable for the current lifestyle which brings cultural capital to the new concept and transfer research results in product design to the public to develop and promote local wisdom products according to government policies Which the research process uses quantitative and qualitative analysis methods The population and samples used in the research

1) The context of Tai Lom native textile group in the area of Lom Sak district and Lom Kao district of Phetchabun province is Tai Lom Weaving Group, Ban Wang Rong Loom Weaving Group , Ban Tio Cotton Weaving Group Weaving Group, Sri Than Wang Ban Temple Ban Phu Phak Sai Weaving Group 6 Lo Laem Weaving Group, found that the highlight of Tai Lom fabric is in the pattern on the fabric floor. Which is a fabric that has a common identity in the area of Lom Sak and Lom Kao district which the skirt consists of 9 main patterns, namely, Prasat Pong, Nai, Lainak, Laihong ,Laikro , Laikapear ,Laikabongkong kabonghang Laimakjub, Laiyear ,Laikong

2) Two sample groups were selected by using a specific selection method, namely, Tai Lom Weaving Group, Ban Wai and Ban I Lert Weaving Group. The study found that the weaving group Tai Lom, Ban Wai and Ban I-Laem Weaving Group are mainly managed by the group president. There is a management system in the form of a committee. The group has a simple production plan that is not redundant based on market and customer needs. Group production process, from dyeing, weaving, will use natural materials and materials from outside the area. And based on local wisdom that has been passed down for a long time The production process of the group starts from the selection process of silk and cotton lines. Dyeing process Hand weaving and sewing process The group will check and control, ranging from raw materials to production. Until the finished product is finished In marketing, the products of the group With a retail marketing channel for group Online channel Facebook Marketing management The group president is the main operation. Will produce according to the order or customer order most customers are government agencies. Local administrative organizations, schools in Lom Sak district are mostly In terms of public relations, it is operated by various media such as Government agencies Sub-district Administration Organization Expo And provincial jobs

3) Target customers in studying the demand for types of Tai Lom native textile products Including tourists Student groups and individuals who are interested in Tai Lom woven products, 100 people to assess the needs of consumers towards the pattern of Tai Lom fabric products Found that consumers found that female respondents Age between 20 - 30 years old. Most single status is undergraduate study. Level of purchase of native textile products Never buy native fabrics And the amount of money for the purchase of native textiles each time The purchase value is less than 500 baht. The purpose of buying native woven fabrics was found that Each time of the purchase, most of them bought to be souvenirs. Gifts or souvenirs And buy for use in everyday life The product model that needs to be developed as guidelines for the costume, costume, brooch, scarf, phone case, the image of the Tai Lom native woven fabric, which is considered appropriate for the introduction of the Thai Lom native fabric The traditional fabric pattern that consumers like the most. Is a simple form And modern Consumer assessment results Has been used as a guide in product design The research tool is Structured in-depth interviews and questionnaires and data analysis with descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation The qualitative data analysis is used for content analysis.

4) Product development guidelines The guidelines for product development should relate to various things: 1. Relate to quality and utility. Suitable for utilization 2. should consider the appropriate materials and production processes 3. relating to the needs of consumers Should consider the needs that are in line with the lifestyle, suitable for culture, tastes, economic and social conditions Realizing contemporary beauty

5) Product development Take the conclusion from the needs of consumers as a guide in the design. Results of design, selection and design by experts Made into 4 product types, including a bag, coat, bag and brooch. Product development comes from the distinctive characteristics of Tai Lom fabric pattern, which is composed of a skirt. Skirt and skirt By developing to have a contemporary style With the introduction of traditional patterns to develop new products Together with embroidery and decorated with materials And add benefits to the product
คำสำคัญ
การพัฒนา,การสร้างมูลค่า,ผ้าทอพื้นเมือง
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 39 ครั้ง)