รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_L037
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
แผนงานวิจัย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
การเพิ่มมูลค่าผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Value Added of Woven Fabrics in Phetchabun to Communicate Identities to Commercial Development
นักวิจัย
1. อาจารย์นภาลัย บุญทิม (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
3. อาจารย์ปิยะวัน เพชรหมี (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
4. อาจารย์จตุพร จันทร์เพชร (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
5. อาจารย์เอกชัย แสงโสดา (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การบัญชี
หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นำเสนอการเพิ่มมูลค่าผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) ศึกษาอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ (2) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ (3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ (4) ศึกษาความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ (Cluster) ผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ (5) ศึกษาการสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทหล่ม ในอำเภอหล่มสัก และอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มทอผ้าไทหล่มบ้านหวาย กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านติ้ว กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านวังร่อง กลุ่มทอผ้าวัดศรีฐานวังบาล กลุ่มทอผ้าบ้านอีเลิศ กลุ่มทอผ้าบ้านภูผักไซ่ วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะเชิงพรรณนา การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การคำนวณต้นทุนและผลตอบแทน

ผลการศึกษา พบว่า
1) ด้านอัตลักษณ์ของผ้าทอพื้นเมืองไทหล่ม พบว่า เป็ นผ้าซิ่นแบบต่อหัวต่อตีน ที่มีลักษณะเฉพาะตัว เรียกว่า “ซิ่นหมี่คั่นน้อย” หรือ “ซิ่นหัวแดงตีนก่าน” ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ (1) หัวซิ่น เป็นส่วนด้านบนสุดของผ้าซิ่นมีสีแดง หัวซิ่น มี 2 ประเภท คือ หัวซิ่นแบบผ้ามัดย้อม และหัวซิ่นแบบทอขิด (2) ตัวซิ่น เป็นส่วนที่มีการทอลวดลายที่เกิดจากการมัดหมี่ในลักษณะเป็นห้อง ในหนึ่งห้องจะประกอบด้วย หมี่ใหญ่ หมี่รอง และหมี่เล็ก (3) ตีนซิ่น เป็ นส่วนล่างสุดของ ซึ่งเป็ นผ้าที่ทอตามลายขวาง เป็นที่มาของคำว่า “ก่าน” ในส่วนของลวดลาย พบว่า ลวดลายที่ปรากฏในซิ่นหัวแดงตีนก่านบริเวณตัวซิ่น สามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่ม หลัก คือ (1) ลวดลายหลัก จำนวน 9 ลาย ประกอบด้วย ลายปราสาทผึ้ง ลายหงส์ (เสาหลา) ลายขอ ลายขาเปี ย ลายควมห้า (ตุ้ม) ลายหมากจับ ลายนาคลายกระเบื้องคว่ำ-กระเบื้องหงาย และ ลายคลองเอี้ย (2) ลวดลายที่เกิดจากการผสม ได้แก่ การผสมลายหลักด้วยการโอบแดงหรือเพิ่มสีแดงผสมในลวดลาย การผสมลายหลักตั้งแต่สองลายเข้าไว้ด้วยกัน และการผสมลายเดียวกันในลักษณะการเพิ่มจำนวนลาย (3) ลวดลายที่พบมากเฉพาะบางถิ่น ได้แก่ ลายดอกแก้ว และ ลายอกแมงมุม

2) ต้นทุนและผลตอบแทนของซิ่นหัวแดงตีนก่านต่อผืน (1 ผืน เท่ากับ 1.80 เมตร) พบว่า (1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอุปกรณ์ทอผ้าโดยเฉลี่ยกลุ่มละ 128,000 บาท และต้นทุนเฉลี่ย จำแนกตามวัสดุที่ใช้ในการทอซึ่งได้แก่ ไหม ต้นทุนเท่ากับ 1,409.90 บาท ส่วนด้ายประดิษฐ์ผสมไหม ต้นทุนเท่ากับ 877.74 บาท และด้ายประดิษฐ์ ต้นทุนเท่ากับ 768.50 บาท ต้นทุนส่วนใหญ่เกิดจากค่าแรงงานในการทอผ้า (2) ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อผืน ได้แก่ ไหม ราคาขาย 2,500 บาท กำไรต่อผืน เท่ากับ 1,009.10 บาท ส่วนด้ายประดิษฐ์ผสมไหม ราคาขาย 1,500 บาท มีกำไรต่อผืน เท่ากับ 322.26 บาท และด้ายประดิษฐ์ ราคาขาย 1,000 บาท กำไรต่อผืนเท่ากับ 231.50 บาท

3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ การนำข้อสรุปจากความต้องการของผู้บริโภคมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ผลการออกแบบคัดเลือกและออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จัดทำเป็นเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท คือ กระเป๋ า เสื้อคลุม ย่ามและเข็มกลัด พัฒนาผลิตภัณฑ์มาจากลักษณะเด่นของลวดลายผ้าไทหล่มซึ่งมีองค์ประกอบคือหัวซิ่น ตัวซิ่นและตีนซิ่น โดยพัฒนาให้มีรูปแบบที่ร่วมสมัย ด้วยการนำลวดลายดั้งเดิมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับการปักและตกแต่งด้วยวัสดุ และเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้กับผลิตภัณฑ์

4) ความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจผู้ทอผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน มีความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่ม และสถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจผู้ทอผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน ทางด้านความสามารถในการแข่งขันของการรวมกลุ่ม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง สถานะปัจจัยการผลิตอยู่ในระดับปานกลาง สถานะอุปสงค์ อยู่ในระดับมาก อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน อยู่ในระดับปานกลาง การส่งเสริมของภาครัฐ อยู่ในระดับปานกลาง และผลการศึกษาถึงความสามารถของการแข่งขันของการรวมกลุ่มผู้ทอผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน พบว่า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน อาทิ ตัวแทนจำหน่ายสีย้อม ตัวแทนจำหน่ายเส้นไหม มีแนวโน้มที่ดี สถานะปัจจัยการผลิต การปรับปรุงด้านการผลิต การคิดค้นลายใหม่ มีแนวโน้มดีขึ้น อุปสงค์ของตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากผ้าทอไม่เพียงพอกับความต้องการ สภาพการแข่งขันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และรัฐบาลมีการส่งเสริมเพิ่มขึ้น

5) แผนกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองด้วยการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดนั้นมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ โดยแบ่งกลยุทธ์ออกตามกลุ่มเป้าหมายได้ เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ (1) กลุ่มคนใน ซึ่งหมายถึงชาวไทหล่ม ประกอบด้วย ชาวอำเภอหล่มสัก และชาวอำเภอหล่มเก่าโดยแบ่งกลยุทธ์ได้เป็น 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์แทรกซึมในวิถีชีวิตสร้างอัตลักษณ์ 2) กลยุทธ์การเรียนรู้ดำรงอัตลักษณ์ 3) กลยุทธ์บ่งชี้ความต่าง-สร้างคุณค่าอัตลักษณ์ (2) กลุ่มคนนอก ซึ่งหมายถึงคนในจังหวัดและนอกจังหวัดที่ไม่ใช่ไทหล่ม แบ่งกลยุทธ์ได้เป็น 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์สร้าง-ย้ำ-จำ-แชร์ อัตลักษณ์ 2) กลยุทธ์ประกวด ประชัด สรรค์สร้าง 3) กลยุทธ์เหลียวหลัง แลหน้าปรับประยุกต์ผ้าได้หลายฟังก์ชั่น

คำสำคัญ : การเพิ่มมูลค่า, อัตลักษณ์, ผ้าทอพื้นเมืองThis research presents an analysis of value added of woven Fabrics in Phetchabun to communicate identities to commercial development . The following objectives : 1) The Identity Phetchabun Woven Fabrics. 2) Cost and Return of Woven Fabrics in Phetchabun. 3) Woven Fabric Development of Commercial Development. 4) The possibility to combine business networking groups (Cluster) Woven fabrics. 5) Communication model of Phetchabun’s Identities Woven Fabrics with Marketing Public Relations strategy. This study was questionnaires and structured interview to collect information from woven fabric Thai-Lom group, Lom Sak and Lom Kao district in Phetchabun 6 groups to collect information. Data were analyzed by frequency percentage mean standard deviation cost and return.

Result of study found :
1) Thai-Lom woven fabric identity found that the top-bottom jointed skirt is called ‘Mee- Kan-Noy Sarong’ or ‘Hua-Daeng-Teen-Gan Sarong’ with three main parts: (1) Red top part: There are two types of this top part called ‘Mud-Yom-Hua-Sin’ and ‘Tor-chit-Hua-Sin’ (Hua-Sin means top part of the skirt. (2) Middle part: The weaver use the procedure called ‘Mudmee’ to make three different sizes of square pattern: Small, medium and large. (3 ) Teen-Sin is the bottom of ‘Hua-Daeng-Teen-Gan Sarong’ The reason is called Gan because which is the horizontal lines separated into three main groups. In the scope of The Patterned. (1) Nine original patterns which are Pra-sart- Pueng, Hong(Saola), Kor, Ka-Pia, Kuam-Ha (Tum), Mak-Jub, Nak, Kra-Bueng-kwam Kra-Bueng- Nguy (Fiang Kwam-Fiang Wai) and Klang eia pattern. (2) The mixed pattern by adding red color to the original pattern or mixing at least two different original patterns together or adding frequency to the original pattern. (3) The popular pattern in some area are Dok-Kaew and Ok-Maeng-Moom.

2) Cost and return of Hua-Daeng-Teen-Gan Sarong per piece (1 piece of 1.8 m.) found : (1) The cost of investment equipment weaving average per group 128,000 baht and the average costs classified by material of sarong include costs of silk 1,409.90 baht, artificial yarn and silk 877.74 baht, artificial yarn 768.50 baht, the most cost was weaving labor. (2) The average return of sarong include price of silk 2,500 baht, artificial yarn and silk 1,500 baht, artificial yarn 1,000 baht. Profit of silk 1,009.10 baht, artificial yarn and silk 322.26 baht, artificial yarn 231.50 baht.

3) Product development take the conclusion from the needs of consumers as a guide in the design. Results of design, selection and design by experts Made into 4 product types, including a bag, coat, bag and brooch. Product development comes from the distinctive characteristics of Tai Lom fabric pattern, which was composed of Hua-Sin. Tua-Sin and Teen-Sin by developing to have a contemporary style with the introduction of traditional patterns to develop new products together with embroidery and decorated with materials And add benefits to the product.

4) Possibility for forming group. On subject of market competition, the sample report middle score on the question on competitiveness benefit from forming group, middle score in production means, and middle score in government support. The study on Hua-Daeng-Teen-Gan Sarong weaver competitive capacity showed that the overall state of related and supporting industry is good. Dye seller and silk seller agency shows good trends, Production means and quality improvement show improving sign. The demand of product also showed an increase as the capacity to produce still does not meet the demand. Market competition is rising, and government showed better support.

5) The strategic plan for identity communication of woven fabrics through marketing public relations, It was possible to implement the plan by dividing the strategy based on the target group into 2 large groups. (1). Internal group referred to Tai Lom people consisting of Lom Sak District and Lom Kao District people. The strategy was divided into 3 strategies consisting of 1) infiltration strategy in ways of life for creating identity. 2) learning strategy for maintaining identity and 3) differentiation identity strategy for creating identity values. (2) External group referred to people living both in and out of the province who were non-Tai Lom. The strategy was divided into 3 strategies, including, 1 ) strategy for creating, emphasizing, remembering and sharing identity, 2) contesting, completing and creating strategy and 3) strategy for looking forwards and backwards, improving and applying fabrics into many functions.

Keyword : Value Added, Communicate Identities, Woven Fabrics
คำสำคัญ
Value Added,Communicate Identities,Woven Fabrics,การเพิ่มมูลค่า,อัตลักษณ์,ผ้าทอพื้นเมือง
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 29 ครั้ง)