รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
การสร้างยุทธศาสตร์วิธีการนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Create strategic the Thai massage method of the visually impaired underserved in Phetchabun.
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. ธีรภัทร กิจจารักษ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ได้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อการสร้างยุทธศาสตร์วิธีการนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อศึกษาการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้พิการสายตาด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ 3) เพื่อสร้างผู้พิการสายตาด้อยโอกาสเป็นแกนนำชุมชนให้มีความรู้ความสามารถด้านการนวดแผนไทย สามารถไปใช้รักษาโรคเบื้องต้นได้ 4) เพื่อสร้างศักยภาพผู้พิการสายตาด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่น ในด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาจากผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 21 คน โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า 1) ยุทธศาสตร์วิธีการนวดแผนไทยที่เหมาะสมต้องสำรวจความต้องการของใช้บริการการนวดภายในชุมชนว่าเป็นลักษณะใดแล้วจึงดำเนินการอบรมหลังจากฝึกอบรมควรจัดการทบทวนกับผู้ร่วมโครงการอื่นและควรไปให้บริการกับสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในชุมชนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และควรเข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มเติมให้เป็นไปตามมาตรฐานการนวดแผนไทย 2) ผู้พิการนำความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทยไปประกอบกอบอาชีพเสริม 3) ผู้พิการมีความรู้ความเข้าใจ สามารถไปใช้รักษาโรคเบื้องต้นและนำไปใช้รักษาอาการปวดเมื่อยให้กับสมาชกในครอบครัว และ 4) ผู้พิการได้พัฒนาศักยภาพผู้พิการมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการช่วยดูแลสุภาพของคนใกล้ชิด คนในครอบครัว รวมถึงสุขภาวะชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
คำสำคัญ ยุทธศาสตร์, การนวดแผนไทย, ผู้พิการทางสายตา


The current study aimed: (1) to design strategies concerning Thai massage procedures for visually impaired and underprivileged persons in Phetchabun province, (2) to examine a self-employment promotion for visually impaired and underprivileged persons in Phetchabun local districts, (3) to produce visually impaired and underprivileged persons as community leaders acquiring Thai massage knowledge and ability for basic treatment, and (4) to build visually impaired and underprivileged persons’ potentials in terms of an effective well-being management. Twenty-one participants were studied by using quantitative and qualitative methods. The study revealed as follows: (1) the appropriate strategies of Thai massage should be designed based on the needs of massage service in a community to figure out Thai massage features before training; after that, there should provide the training participants’ review session, allow the participants’ home and community service massage for better proficiency, and offer an extra training based on the standards of Thai massages, (2) visually impaired persons had applied Thai massage knowledge as their part-time job, (3) The disabled persons are skillful in massaging and enable to heal any common diseases and aches to their family members, and (4) the disabled persons had acquired a better potential, particularly in preserving intimates and family members’ health including the effective well-being of the community.

Keywords: strategy, Thai massage, visually impaired persons
คำสำคัญ
ยุทธศาสตร์,การนวดแผนไทย,ผู้พิการทางสายตา,strategy,Thai massage,visually impaired persons
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 14 ครั้ง)
2 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 8 ครั้ง)