รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาหนังสือเสียงภาษาอังกฤษเพื่อปฏิสัมพันธ์สำหรับเด็กพิการทางสายตาด้อยโอกาสด้วยรูปแบบแอพพลิเคชั่นระดับประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Development of Audio Books in English Interaction for Child Visually Impaired Underserved with Application Primary in Phetchabun. 
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรพรรณ พรหมประเสริฐ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
หนังสือเสียงภาษาอังกฤษในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีบทบาทสำคัญด้านการเรียนรู้เกี่ยวการฟังภาษาอังกฤษที่ทันสมัยและสร้างประโยชน์กับนักเรียนระดับประถมศึกษาผู้พิการทางสายตา ช่วยเสริมสร้างการฟังภาษาอังกฤษให้เกิดทัศนะคติที่ดีและเกิดความสนใจมากขึ้น ช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การศึกษาค้นคว้าคณะวิจัยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหนังสือเสียงภาษาอังกฤษเพื่อปฏิสัมพันธ์สำหรับเด็กพิการทางสายตาด้อยโอกาสด้วยรูปแบบแอพพลิเคชั่นระดับประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ นักเรียนจำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้า ประกอบด้วยแอปพลิเคชั่นหนังสือเสียงภาอังกฤษ (Eng Fables) 5 เรื่องดังนี้ 1) นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ เรื่องราชสีห์มีรัก (The Lion in Love) 2) นิทานพื้นบ้านภาคกลาง เรื่องสุนัขจิ้งจอกหางด้วน (The Fox Without a Tail) 3) นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน เรื่องทรัพย์ในดิน (The Treasure in the Field) 4) นิทานพื้นบ้านภาคใต้ เรื่องหนูเมืองและหนูชนบท (The Town Mouse and the Country Mouse) 5) นิทานพื้นบ้านภาคใต้ เรื่องกวางที่แม่น้ำ (The Stag at the River) โดยแอปพลิเคชั่นหนังสือเสียงภาษาอังกฤษ (Eng Fables) ให้นักเรียนระดับประถมศึกษาผู้พิการทางสายตาฝึกการฟังเสียงภาษาอังกฤษรูปแบบนิทานเพื่อเพื่อปฏิสัมพันธ์สำหรับเด็กพิการทางสายตาด้อยโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และชอบการเรียนภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาค้นคว้าโดยประเมินจาก แบบสอบถามวัดประสิทธิภาพการใช้สื่อแอปพลิเคชั่นหนังสือเสียงภาอังกฤษ (Eng Fables) ระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 20 คน อภิปรายผล คือ ค่า x̄ = 4.29 ค่า S.D. = 0.67 อยู่ในระดับมาก
 
คำสำคัญ : แอปพลิเคชั่น, หนังสือเสียงภาษาอังกฤษ, นักเรียนระดับประถมพิการทางสายตา, ปฏิสัมพันธ์


Abstract : English audiobooks nowadays play an important role in learning English listening in modern times and creating benefits for visually impaired students. It enhances the listening ability of the English language and creates a great interest and attention. It facilitates the user. Make students interested and want to learn English. The research aims to develop English audiobooks for interaction with visually impaired children with primary application forms in Phetchabun. 20 students. 1) The Lion in Love 2) The Fox Without a Tail 3) The Treasure in the Field 4) The Mouse and the Country Mouse 5) The Stag at the River. The Eng Fables application provides elementary school students with visual impairments to practice English voice-over, story-telling to interact with blind children with visual impairments. Learn and like learning English. The results of the study. The questionnaire was used to measure the efficiency of using the Eng Fables audio book for 20 elementary school students. : x̄ = 4.29, S.D. = 0.67
 
Keywords: Applications, audiobooks, visually impaired students, interaction
คำสำคัญ
แอปพลิเคชั่น,หนังสือเสียงภาษาอังกฤษ,นักเรียนระดับประถมพิการทางสายตา,ปฏิสัมพันธ์,Applications,audiobooks,visually impaired students,interaction
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 100 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 97 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
182 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 59 ครั้ง)