รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาถุงมือโซนาร์สำหรับกลุ่มผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Development of Sonar Glove for the Visually Impaired Unreserved in Phetchabun
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชัย (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์สุชาติ เขียวนอก (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ได้นำทฤษฎีปลาโลมามาประยุกต์การรับสัญญาณเสียงสำหรับถุงมือโซนาร์ จากการศึกษาทฤษฎีปลาโลมามีเอกลักษณ์โดยใช้การติดต่อสื่อสารด้วยคลื่นเสียงใต้น้ำ เพื่อนำทางช่วยเหลือเพื่อนๆและหลักเลี่ยงอุปสรรคต่างๆได้ โดยที่คลื่นเสียงปลาโลมาสื่อสารนั้น เป็นคลื่นเสียงที่มนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้ซึ่งหลักการนี้เรียกว่า โซนาร์ (Sonar : Sound Navigation and Ranging) จุดประสงค์การวิจัยเพื่อออกแบบวงจรการรับสัญญาณถุงมือโซนาร์โดยเลียนแบบการรับคลื่นเสียงของปลาโลมา มีการควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งมีเซ็นเซอร์แม็กโซนาร์รับสัญญาณการทำงาน โดยตรวจจับสิ่งกีดขวางระยะ 7 เมตร และตรวจจับมุมกว้าง 180 องศา เมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางช่วงระยะ 7 เมตรจะแสดงผลในรูปแบบระบบสั้นซึ่งจะติดอยู่ที่ถุงมือโซนาร์ การวิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทางพัฒนาถุงมือโซนาร์นำเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับอำนวยความสะดวกผู้ที่พิการทางสายตาเพื่อใช้แทนไม้เท้าแบบดั้งเดิม
 
คำหลัก คลื่นเสียงโซนาร์, ปลาโลมา, การรับสัญญาณ, เซ็นเซอร์แม็กโซนาร์


This is a research have been applying theory a dolphin’s sound wave for sonar grove. The independent study theory a dolphin’s has identity use communicating by sound wave underwater for a dolphin can help its friend and avoid barrier. It’s the ability of dolphins. The sonar (sound navigation and ranging) is a sound wave at the human cannot hearing. The purpose of research is for design circuit sound navigation for sonar gloves by imitation of sound waves have from a dolphin. The researcher will have control by microcontroller and use max-sonar sensor be usable a sounding wave. By all circuit will be detecting barriers thing with distance 0 - 7 meter and will be detecting wide angle at 180 degree. When detect barriers thing with distance 0 - 7 meter will have shown quake which at sonar gloves. The developers are research will have been developing sonar gloves is the modern technology for facilitate the blind can compensate traditional walking stick.
 
Keywords: sonar : sound navigation and ranging, Dolphin, receiving signal, max-sonar sensor
คำสำคัญ
คลื่นเสียงโซนาร์,ปลาโลมา,การรับสัญญาณ,เซ็นเซอร์แม็กโซนาร์,sonar : sound navigation and ranging,Dolphin,receiving signal,max-sonar sensor
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 19 ครั้ง)