รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_L031
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
แผนงานวิจัย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
การเสริมสร้างปัจจัยความเข้มแข็งของผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Enhancing the Strength of the Visually Impaired Underserved by Traditional Knowledge for Sustainable Development in Phetchabun.
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร กิจจารักษ์ (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ได้มีจุดประสงค์เพื่อการเสริมสร้างปัจจัยความเข้มแข็งของผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปสู่พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้ง 3 ด้าน 1) การพัฒนาถุงมือโซนาร์สำหรับกลุ่มผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเลียนแบบการรับรู้เสียงของปลาโลมาและนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินในชีวิตแทนไม้เท้า ผลการทดลองวัดความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามการทดลองสวมใส่ชุดสายรัดข้อมืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่าผู้ทดลองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 2) การส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ และการปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของผู้พิการด้อยโอกาสทางสายตา องค์ความรู้นี้มีเป้าหมายสำหรับผู้พิการทางสายตา จากแบบสอบถามวัดประสิทธิภาพการผลิตนิทานพื้นบ้านเสียงภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนพิการทางสายตา : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับมาก 3) การสร้างยุทธศาสตร์วิธีการนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตาด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทางอาชีพ ได้มีการจัดโครงการอบรมการนวดแผนไทยเพื่อพัฒนาอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาสได้ประกอบอาชีพสุจริตและสร้างรายได้ให้ครอบครัวในปัจจุบัน
 
คำสำคัญ เสริมสร้างปัจจัยความเข้มแข็ง, ผู้พิการทางสายตา, ภูมิปัญญาท้องถิ่น


The purpose of this research is to enhance the strength of the disadvantaged visually impaired people with local wisdom for sustainable development in Phetchabun Province. To lead the development of local wisdom in Phetchabun province in 3 areas : 1) Development of sonar gloves for disadvantaged visually impaired groups in Phetchabun Province To mimic the perception of the dolphin's voice and apply it to life operations instead of walking sticks The results of the experiment measured satisfaction by using the experiment questionnaire wearing an electronic wristband set. Found that the subjects were satisfied at a good level good 2) Development of sonar gloves for disadvantaged visually impaired groups in Phetchabun Province To mimic the perception of the dolphin's voice and apply it to life operations instead of walking sticks The results of the experiment measured satisfaction by using the experiment questionnaire wearing an electronic wristband set. Found that the subjects were satisfied at a high level 3) Creating a strategy of Thai massage methods for disadvantaged visually impaired people in Phetchabun Province For professional development Has organized a Thai massage training program for career development for underprivileged people to earn a living in good faith and generate income for the current family
 
Keywords: Strengthen the strength factor, visually impaired, local wisdom
คำสำคัญ
เสริมสร้างปัจจัยความเข้มแข็ง,ผู้พิการทางสายตา,ภูมิปัญญาท้องถิ่น,Strengthen the strength factor,visually impaired,local wisdom
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 107 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 99 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
200 ครั้ง