รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_L029
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ จอลลี่ โฟนิคส์ 
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Development of a Training Program on Teaching Reading through Jolly Phonics Program for Primary School Teachers in Phetchabun Province
นักวิจัย
1. อาจารย์ศิวพร ใสโต (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบจอลลี่ โฟนิคส์ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบจอลลี่ โฟนิคส์ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ตามเกณฑ์ 75/75 และ 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) หลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษ 2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 45 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ใช้เวลาในการทดลอง 18 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. หลักสูตรฝึกอบรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบจอลลี่ โฟนิคส์ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ โดยค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) = 81.44 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) = 85.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75
 
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
 
คำสำคัญ: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, การสอนอ่านภาษาอังกฤษ, วิธีสอนอ่านแบบจอลลี่ โฟนิคส์


The research aims to develop a training program for teaching reading using Jolly Phonics method for primary teachers in Phetchabun Province. The objectives were 1) to develop a training program to meet the efficiency criteria of E1/E2 at 75/75 which compared the percentage of formative assessment scores with the summative assessment scores; and 2) to survey teachers’ satisfaction towards the training program. The research instruments used for this study were: 1) a training program for teaching reading using Jolly Phonics methods and 2) a set of questionnaire to survey teachers’ satisfaction towards the quality of the training program. The samples were 45 teachers in primary schools at Phetchabun Province which were purposively selected. The training program was conducted for three days or 18 hours in total. The mean, standard deviation, and percentage were used to analyze the data.
 
The research findings were as follows:
1. The developed training program was proved to be efficient by comparing the percentage of formative assessment scores (E1) (81.44) with the summative assessment scores (E2) (= 85.04) which was higher than the established requirement of 75/75.
 
2. The satisfaction towards the quality of the training program of the teachers was at the highest level.
 
Keywords: Training Program; Methods of Teaching Reading, Phonics Method 
คำสำคัญ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม,การสอนอ่านภาษาอังกฤษ,วิธีสอนอ่านแบบจอลลี่ โฟนิคส์,Training Program; Methods of Teaching Reading,Phonics Method
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 21 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 27 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 8 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
45 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 40 ครั้ง)