รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_L026
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและนวัตกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Innovation and Cultural Assets Phetchabun Province to Strengthen to the Community by Creative Economy
นักวิจัย
1. อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้นของแหล่งสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ครอบคลุมทั้งประวัติศาสตร์รากฐานความเป็นมาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชุมชนบริเวณนั้นๆ (Story Bank) จุดเด่นและคุณลักษณ์พิเศษของของผลิตภัณฑ์ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ สำหรับใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ วางแผนพัฒนาและกำหนดนโยบายสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของแต่ละท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม 2) เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับใช้วิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงทางธุรกิจทั้งด้านการผลิตและการค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่า 3) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เกิดมูลค่าซึ่งจะเป็นการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันที่ยั่งยืน ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จำนวน 100 คน หัวหน้าชุมชน จำนวน 18 คน ซึ่งสุ่มตัวอย่างโดยกำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 118 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีอายุมากที่สุด 67 ปี อายุน้อยที่สุด 40 ปี และอายุเฉลี่ย 53 ปี โดยส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาระดับประถมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลมากกว่าครึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และส่วนใหญ่ไม่มีการประกอบอาชีพรอง มีรายได้ทั้งหมดจากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพรอง ในรอบปี พ.ศ. 2561 สูงสุด 120,000 บาท และต่ำสุด 10,000 บาท โดยมีรายได้เฉลี่ย 43,241.38 บาท และผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

สำหรับทุนทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่พัฒนาความเข้มแข็งของตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น ผลการวิจัยพบว่า สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า อยู่ในระดับมาก 4 มิติ จาก 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านกิจกรรมและความร่วมมือ มิติด้านความสมานฉันท์ทางสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคม ความขัดแย้งและความรุนแรงมิติด้านกลุ่มและเครือข่าย และมิติด้านอำนาจหน้าที่และกิจกรรมทางการเมือง ส่วนมิติด้านความไว้วางใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น อยู่ในระดับปานกลางเพียงด้านเดียว โดย 1) มิติด้านกิจกรรมและความร่วมมือนั้น ในชุมชนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า มีการจัดงานสำคัญตามประเพณีกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมพัฒนาชุมชน ซึ่งสมาชิกในชุมชนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเป็นอย่างดี 2) มิติด้านความสมานฉันท์ทางสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคม ความขัดแย้งและความรุนแรงสมาชิกภายในชุมชน ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า มีความสามัคคีกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความสนิทสนมกันในระดับมาก มีการเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่ระหว่างกัน และมีการเข้าร่วมในงานสังคมในชุมชน อีกทั้งมีระดับความปลอดภัยในชุมชนมาก 3) มิติด้านกลุ่มและเครือข่าย ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยสมาชิกกลุ่มได้เข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกลุ่ม อีกทั้งตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า มีเครือข่ายภายในชุมชนสูง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนสมาชิกในชุมชน และมีการติดต่อประสานงานเพื่อประชุมและทำกิจกรรมร่วมกันกับกลุ่มภายนอกชุมชน 4) มิติด้านอำนาจหน้าที่และกิจกรรมทางการเมืองสมาชิกในชุมชนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และได้ชักชวนเพื่อนบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชน อีกทั้งมีการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้งและไปฟังปราศรัยของนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ นอกจากนี้ในมิติด้านความไว้วางใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งอยู่ในระดับปานกลางนั้น สมาชิกในชุมชนมีระดับความไว้วางใจต่อบุคคลในชุมชนเดียวกันในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพบว่าสมาชิกในตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า มีการใช้ความช่วยเหลือโดยการสละกำลังกายเพื่อดำเนินกิจกรรมของโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชน และมีการเยี่ยมเยียนให้ความช่วยเหลือครอบครัวภายในชุมชนทั้งด้านกำลังกายและด้านการเงิน

สรุปได้ว่าทุนทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีของตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า ได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ : สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม, นวัตกรรม, เศรษฐกิจสร้างสรรค์
คำสำคัญ
สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม,นวัตกรรม,เศรษฐกิจสร้างสรรค์
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 177 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 147 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
335 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 67 ครั้ง)