รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Promotion of Tourism in Phetchabun Province with the Augmented Reality Technology.
นักวิจัย
1. อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 15 )
3. อาจารย์ยุภา คำตะพล (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 15 )
4. อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง เครื่องมือที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันประกอบด้วย โปรแกรม Unity และโปรแกรมภาษา C# กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวคนไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ และด้านประโยชน์ของแอปพลิเคชันต่อการนำไปใช้งาน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาความพึงพอใจพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x&#772=4.44, S.D.=0.61)
 
 
คำสำคัญ : เชิงนิเวศ, เขาค้อ, เทคโนโลยีเสมือนจริง, ท่องเที่ยว, แอนดรอยด์This research is to develop the android application with the purposes 1) to develop the Application to Promote Ecotourism in Khao Kho, Petchabun Province, in the form of Augmented Reality Technology, and 2) to study tourist satisfaction on the Application to Promote Ecotourism in Khao Kho, Petchabun Province, in the form of Augmented Reality Technology. The application development tools include Unity and C # programming language. The samples used in the study were 385 Thai tourists who came to visit in Muang District, Phetchabun Province. The research instrument was the Satisfaction Assessment of the Application to Promote Ecotourism in Khao Kho, Petchabun Province, in the form of Augmented Reality Technology, and 2) to study tourist satisfaction on the Application to Promote Ecotourism in Khao Kho, Petchabun Province, in the form of Augmented Reality Technology, divided into 3 aspects: content, design and formatting, and benefits of the application continue to be applied. The statistics used in the research were mean and standard deviation. The results showed the high level (x&#772=4.44, S.D.=0.61) of satisfaction on the Application to Promote Ecotourism in Khao Kho, Petchabun Province, in the form of Augmented Reality Technology.
 
Keywords: Ecological, Khao Kho, Augmented Reality, Tourism, Android
คำสำคัญ
เชิงนิเวศ,เขาค้อ,เทคโนโลยีเสมือนจริง,ท่องเที่ยว,แอนดรอยด์,Ecological,Khao Kho,Augmented Reality,Tourism,Android
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 23 ครั้ง)