รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
การมีส่วนร่วมจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Community participation in sustainable tourism management in Phetchabun province of accordance with the principles ecosystem of tourism
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. อรุณ สนใจ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ ดร. ธีรภัทร กิจจารักษ์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
3. อาจารย์กฤษฎากรณ์ ยูงทอง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล/สถานภาพกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวิเคราะห์ผลจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิลาเนาอยู่ในอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จานวน 7 คน และประเมินผล “การมีส่วนร่วมของชุมชน” ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผู้นาชุมชน ประชาชน ผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามและสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson's Correlation Coefficient) และการสังเคราะห์เนื้อหาการจัดลาดับการมีส่วนร่วม

ผลการศึกษาพบว่า
1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ซึ่งประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเข้าไปมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ส่วนในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประชาชนในชุมชนจะไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมมากนัก

2. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล/สถานภาพกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พบว่าด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติ ด้านผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมาก เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และลักษณะส่วนบุคคล/สถานภาพ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัย มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่วนตัวแปรเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม

3. ผลจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พบว่า 1) ด้านเศรษฐกิจ การที่จะทาให้ชุมชนมีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่สนใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งจะทาให้ก่อเกิดรายได้ภายในชุมชนและสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนและสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ เช่น ไกด์ นั้น หน่วยงานของรัฐจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการการท่องเที่ยวโดยไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทาให้เกิดความสวยงาม โดดเด่น ปลอดภัยสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงการปรับปรุง เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางศึกษาธรรมชาติ การบริการที่พัก การบริการอาหาร จัดตั้งศูนย์ประสานงานการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้ข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ผ่านทางเว็ปไซต์ ตลอดจนขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้มากขึ้น ทุกรูปแบบ 2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม หน่วยงานของรัฐจะต้องหาจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยการหาความความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลายเกี่ยวกับชาวไทยภูเขา โดยการจัดโครงการกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในช่วงเทศกาล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวตามประเพณี ต่าง ๆ เช่น การร่วมงานวันปีใหม่ของม้ง เป็นต้น 3) ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น ควรให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกี่ยวกับผลเสีย ผลกระทบที่เกิดขึ้น ปลูกฝังประชาชนในท้องถิ่น ผู้ประกอบการและเยาวชนเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ควรมีการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับ ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กาหนดมาตรการกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและ ลดผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนเน้นการทางานอย่างมีส่วนร่วมทั้งกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พันธ์พืช และสัตว์


The study Intended to Analysis of community participation in sustainable tourism management and Analyzing the relationship between personal characteristics / status and community participation in sustainable tourism management in Phetchabun province According to ecotourism principles and Analyze the results of community participation in sustainable tourism management in Phetchabun province. According to ecotourism principles. Quantitative samples were people living in Khao Kho district. Phetchabun Get a sample of 400 people By using interviews with sample groups who provide important information in qualitative research with purposive sampling 7 people and Evaluate the "community participation" in tourism management By Focus Group Discussion of community leaders, people, eco-tourism businesses A total of 30 sample groups Research tools Namely, questionnaires and interviews. Statistics used were percentage, mean, Pearson's Correlation Coefficient and synthesis of content, ranking, participation

Findings were as follows :
1. Community participation in sustainable tourism management in Phetchabun province According to ecotourism principles, The level of community participation in tourist attraction management The overall picture is average. At a high level Which people in the community have knowledge and understanding about ecotourism management services and participate in benefits In terms of participation in decision making People in the community will not have much involvement.

2. The relationship between personal characteristics / status and community participation in sustainable tourism management in Phetchabun province According to ecotourism principles Found that the Decision, Practice Benefits and Evaluation At a high level According to the hypothesis set and personal characteristics / status include Age, education level, occupation, monthly income And the duration of residence, relating to community participation in sustainable tourism management in Phetchabun province According to ecotourism principles gender variables No relationship with participation

3. The result of community participation in sustainable tourism management in Phetchabun province According to ecotourism principles, it was found that: 1) Economy To make the community have income from tourists interested in ecotourism Which will generate income within the community and create economic within the community and create a career for people in the area such as guide Government agencies must develop infrastructure and tourism services without affecting tourism resources and the environment. Must be developed to improve the tourist area, resulting in beauty, outstanding, safe, Able to attract tourists to come in handy Including improvements Transportation routes to tourist sites, Nature trail, Accommodation service, Food service, establish a service center for tourists to provide tourist information, Tourism activities Via the website As well as expanding the distribution channel for OTOP to increase all forms 2) Social and cultural aspects Government agencies must find tourist attraction points by finding various social and cultural differences about hill tribe people. by organizing environmental conservation activities during the festival to allow tourists to travel in various traditions such as Hmong Day celebrations etc. 3) Environmental In order to conserve natural resources and the environment together with sustainable development Should educate the public and entrepreneurs about ecotourism management regarding waste Impact Cultivate local people Entrepreneurs and youth see the importance of natural resources and environment conservation of tourist attractions. Should have a public relations label, Brochure, Provide knowledge about tourist attractions, Determine the rules and regulations to prevent and reduce the impact of tourism activities as well as focusing on working with both communities and agencies involved in helping to conserve forests, plants and animals.
คำสำคัญ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,ศูนย์กลาง,จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 32 ครั้ง)