รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
ศักยภาพและปัจจัยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Potential to Promote Eco-tourism Community of PhetchabunProvince
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. จิรโรจน์ บุญราช (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ ดร. โดมธราดล อนันตสาน (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภชัย ตรีทศ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง ศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปบริบทชุมชนด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
 
วิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดำเนินการจัดทำดัชนีข้อมูลในแต่ละเนื้อหา หรือประเด็นเดียวกันให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันจัดทำข้อมูลสรุปชั่วคราว และกำจัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการวิจัย 2) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของชุมชน ความรู้ความเข้าใจ และความต้องการในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยนำข้อมูลที่มาเขียนอภิปรายตามลักษณะของข้อมูล ดำเนินการเรียบเรียง บรรยายเชิงพรรณนา
 
ผลการวิจัย พบว่าผู้แทนชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก มีรายได้ 10,001 บาทขึ้นไป และอาศัยอยู่ในชุมชนมาตั้งแต่เกิด ศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเข้าถึง ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว และอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านความปลอดภัยตามลำดับ

คำสำคัญ : ส่งเสริมการท่องเที่ยว


The present study entitled “The Potential for Promoting Ecotourism of the Communities in Phetchabun Province” aimed 1) to explore the general context of the communities in terms of ecotourism in Phetchabun province, 2) to discover the potential for promoting ecotourism of the communities in Phetchabun province, and 3) to find out recommendations and developments of ecotourism of the communities in Phetchabun province.
 
In addition, the methodology was classified into 2 procedures: 1) the study used frequency, mean, standard deviation to analyze the data from the questionnaire; indexing information in each content or the same issue to be in the same category, making temporary summaries, and eliminating any irrelevant data to the content of the research, and 2) analyzingthe data from the interview about the general context of the communities, knowledge and understanding, and need for community development to be an ecotourism destination was described and discussed according to the nature of the data and complied through descriptive discussion.
 
The research found that the majority of the community representatives were female, most of them were between 41-50 years old, obtained an elementary education, and worked on farm, earned more than 10,001 baht, and lived in the community since birth. Moreover, the potential for promoting ecotourism of the communities in Phetchabun province leveled high in overall. When considering each aspect, it was found all aspects were high on average—Accessibility, Attractiveness, the Ability to Accommodate Tourists, Facilities, and Security, respectively.
 
Keyword : promote tourism
คำสำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว,promote tourism
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 103 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 99 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 5 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
234 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 51 ครั้ง)