รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_L024
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
แผนงานวิจัย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
การจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Data Management of Eco-tourism Sustainability by the Participation of the Community in
Phetchabun Province.
นักวิจัย
1. อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
3. อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยการจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปบริบทชุมชนด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3) เพื่อศึกษาหาแนวทางและข้อเสนอแนะการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 4) เพื่อวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 5) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล/สถานภาพกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 6) เพื่อวิเคราะห์ผลจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ7) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นสถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) โดยคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาแบบสอบถาม หาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จัดทำดัชนีข้อมูลในแต่ละเนื้อหา จัดทำข้อมูลสรุปชั่วคราว วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของชุมชน ความรู้ความเข้าใจ และความต้องการในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นำข้อมูลมาเขียนอภิปรายตามลักษณะของข้อมูล ดำเนินการเรียบเรียง บรรยายเชิงพรรณนา และจัดทำแอปพลิเคชั่นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง ด้วย โปรแกรม Unity และโปรแกรมภาษา C# กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบแอปพลิเคชั่นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ และด้านประโยชน์ของแอปพลิเคชันต่อการนำไปใช้งาน ผลการวิจัยพบว่าผู้แทนชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก มีรายได้ 10,001 บาทขึ้นไป และอาศัยอยู่ในชุมชนมาตั้งแต่เกิด ศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเข้าถึง ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว และอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านความปลอดภัยตามลำดับ และผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชั่นสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.44, S.D.=0.61)
 
คำสำคัญ : เชิงนิเวศ, เขาค้อ, เทคโนโลยีเสมือนจริง, ท่องเที่ยว, แอนดรอยด์This research was conducted to study on Data Management of Sustainable Ecotourism with Participation of Community in Phetchabun Province. The objectives of this research are: 1) to study on general condition and context of community on ecotourism of Khao Kho Community, Phetchabun Province; 2) to study on potential on ecotourism of Khao Kho Community, Phetchabun Province; 3) to form guidelines and suggestion on development of ecotourism of Khao Kho Community, Phetchabun Province; 4) to analyze on participation of community in managing attractions in Phetchabun Province sustainably under the principles of ecotourism; 5) to analyze on relationship between personal characteristics/status and participation of community in managing attractions in Phetchabun Province sustainably under the principles of ecotourism; 6) to analyze on results obtained from participation of community in managing attractions in Phetchabun Province sustainably under the principles of ecotourism; and 7) to develop an Application for Guiding Tourist Attractions in Khao Kho District, Phetchabun Province with AR (Augmented Reality) technology. The researchers analyzed data obtained from questionnaires in order to find frequency, mean, and Standard Deviation for creating data index of each content, and temporal data conclusion. Subsequently, the researchers analyzed on data obtained from interview on general conditions of community, knowledge, understanding, and demands on developing community as the ecotourism attractions. Obtained data were discussed based on data characteristics before editing in descriptive format. Application for Guiding Tourist Attractions in Khao Kho District, Phetchabun Province was created by using AR (Augmented Reality) technology via Unity Program and C# Language Program. The sample group used for testing Application for Guiding Tourist Attractions in Khao Kho District, Phetchabun Province created by using AR (Augmented Reality) technology consisted of 385 tourists who visited Khao Kho District, Phetchabun Province. The sample group was asked to respond to questionnaires on satisfaction towards the use of application in 3 dimensions including content, design, and benefits of application for utilization. The results revealed that most community representative were females with the age ranged from 41-50 years. They graduated in primary education and worked as farmers with the income of 10,001 baht per month and higher. In addition, they had also lived in this community since they were born. From the study on potential on promoting ecotourism of community in Phetchabun Province, it was found that it was in high level in overall picture. When considering on each dimension, it was found that there were 3 dimensions that were in high level including approaching, attractiveness, and ability to support tourists. In addition, there were 2 dimensions that were in moderate level including facilities and safety, respectively. The results on satisfaction towards the use of Application for Guiding Tourist Attractions in Khao Kho District, Phetchabun Province created by using AR (Augmented Reality) technology revealed that tourists were satisfied with the use of application in high level (x̄ =4.44, S.D.=0.61).
 
 
Keywords: Ecological, Khao Kho, Augmented Reality, Tourism, Android
คำสำคัญ
เชิงนิเวศ,เขาค้อ,เทคโนโลยีเสมือนจริง,ท่องเที่ยว,แอนดรอยด์,Ecological,Khao Kho,Augmented Reality,Tourism,Android
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 29 ครั้ง)