รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_L022
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
แผนงานวิจัย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
ชีววิทยาและการอนุรักษ์แมงกะพรุนน้ำจืด ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Biology and Conservation of Freshwater Jellyfish (Craspedacusta sowerbii) at Nongmaena Subdistrict Khao Kho District, Phetchabun Province
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 55 )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 15 )
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิรา คุ้มทรัพย์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 15 )
4. อาจารย์ ดร. เจน จันทรสุภาเสน (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 15 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ชีววิทยา
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชีววิทยาและการอนุรักษ์แมงกะพรุนน้ำจืดในพื้นที่ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่า ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการเลือกตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบจำเพาะเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 30 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และนำข้อมูลที่ได้มาจัดระบบข้อมูลหาความสอดคล้องเชิงเนื้อหา และนำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน จากผลการวิจัย พบว่าชาวบ้านมีระดับการมีส่วนร่วมในระดับมาก โดยชาวบ้านมีส่วนร่วมในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชาวบ้านสูงสุด แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านมีจิตสำนึกในการเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือกและปรึกษาหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหา กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการจัดการป่าชุมชน การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์จากกระบวนการ AIC ทำให้ชาวบ้านตระหนักและปรับเปลี่ยนบริบทของการพัฒนาป่าชุมชนและการอนุรักษ์แมงกะพรุนน้ำจืด ด้วยการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม ร่วมกันกำหนดแนวคิดการดำเนินการอนุรักษ์แหล่งน้ำเข็ก และเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับ การอนุรักษ์จากกระบวนการ AIC เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมและเกิดพลังชุมชนอย่างมาก
 
คำสำคัญ : ชีววิทยา, การอนุรักษ์, แมงกะพรุนน้ำจืด


The aim of this research is to study biology and conservation of freshwater jellyfish at Nongmaena Subdistrict Khao Kho District, Phetchabun Province. The sample for this research belongs to Khon Rak Pa Local Community Group in Nongmaena Sub-district, Khao Kho District, Phetchabun. To obtain the sample, the purposive sampling was used for 30 representatives. The data, collected by an in-depth interview, was organized in an information system to find content-based correlation and present descriptive information. After the six-month investigation, results showed that local community people’s participation for the issue was high. Among others, the highest is their awareness on participation for alternative proposal and discussion about problem solution, regulations and rules to manage community forest. Development of people participation using AIC enables local people to realize and adjust contexts of community forest improvement and freshwater jellyfish preservation. Thanks to participatory planning, cooperative idea formulation on Khek water resource preservation as well as active learning according to AIC processes, participatory creativity and local community power were much originated.
 
Keywords : Biology, Conservation, Freshwater Jellyfish
คำสำคัญ
ชีววิทยา,การอนุรักษ์,แมงกะพรุนน้ำจืด,Biology,Conservation,Freshwater Jellyfish
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 188 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 190 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
530 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 80 ครั้ง)