รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_L021
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
อิทธิพลของพืชอาหารสัตว์ร่วมกับอาหารข้น เสริมด้วยละอองข้าวโพดที่มีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคบราห์มันระยะรุ่น 
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The influence of forage crop supplement concentrate mixed corn pollen on the growth performance in Brahman cattle
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธาน เรียงลาด (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สัตวศาสตร์
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การศึกษาอิทธิพลของพืชอาหารสัตว์ร่วมกับอาหารข้นเสริมด้วยละอองข้าวโพดที่มีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคบราห์มันระยะรุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาสัดส่วนละอองข้าวโพดที่เหมาะสมสำหรับใช้ประกอบอาหารสำเร็จรูปที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อ โดยโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมสายเลือดบราห์มัน (Brahman) น้ำหนักตัว 171±5 กิโลกรัม อายุประมาณ 1 ปี 6 เดือน จำนวน 12 ตัว สุ่มสัตว์เข้าทดลองตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ทำ 3 ซ้ำ (Replication) ประกอบด้วยอาหารข้นผสม 4 สูตร (treatment) ดังนี้ สูตรที่ 1 อาหารข้นผสมละอองข้าวโพด 0 เปอร์เซ็นต์ สูตรที่ 2 อาหารข้นผสมละอองข้าวโพด 10 เปอร์เซ็นต์ สูตรที่ 3 อาหารข้นผสมละอองข้าวโพด 20 เปอร์เซ็นต์ และสูตรที่ 4 อาหารข้นผสมละอองข้าวโพด 30 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ระยะเวลาเลี้ยง 90 วัน พบว่าโคเนื้อมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 210.33 – 218.83 กิโลกรัม/ตัว และอัตราการเจริญเติบโต พบว่า อยู่ระหว่าง 0.42 - 0.47 กิโลกรัม/ตัว/วัน ตามลำดับ แต่ไม่มีมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
 
การใช้ละอองข้าวโพดเป็นส่วนผสมในอาหารข้นสำหรับใช้เลี้ยงโคเนื้อสามารถใช้ได้ที่ระดับ 30 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ส่งผลเสียต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อ ทั้งในด้านของน้ำหนักตัวและอัตราการเจริญเติบโต
 
คำสำคัญ : พืชอาหารสัตว์, ละอองข้าวโพด, โคบราห์มัน


The objectives of this experiment were to study the response of cattle on corn spray Ratio in finished feeds contains. On growth performance in cattle. Six Brahman crossbred (range 1.6 year of age) with average liveweight of 171±5 kg were assigned into Completely Randomized Design: CRD to 3 replication formula mixed 4 treatment as follows: Formula 1, mixed with corn dust 0 % : 2, mixed with corn dust 10 % : 3, mixed with corn dust 20 % and 4, mixed with dust corn 30 % of time 90 days. Showed that cattle weight the experiment between average, 213.33 – 218.83 kg, weight gain between were average 37.67 – 42.16 kg/day and growth rate of between average growth was 0.42 - 0.47 kg/head/day respectively, but difference non significant (P> 0.05).
 
Using corn for mixing spray concentrate for cattle is available at 30 percent in the diet. That don’t effect of growth performance in cattle.
 
Key word : forage crop, corn pollen, Brahman cattle
คำสำคัญ
พืชอาหารสัตว์,ละอองข้าวโพด,โคบราห์มัน,forage crop,corn pollen,Brahman cattle
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 152 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 164 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 6 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
403 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 84 ครั้ง)