รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_L018
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Factors that Cause Changes in Using Land at Khao Kho Sub-district, Phetchabun Province
นักวิจัย
1. อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์สุภาพร บางใบ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
3. อาจารย์ธนภัทร วรปัสสุ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
การจัดการการเกษตรสมัยใหม่
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ประโยชน์ที่ดิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวางแผนในการประชุมของชุมชนทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีการพุดคุย การแก้ปัญหาได้มีการถ่ายทอดไปยังผู้ที่มีอำนาจในการช่วยเหลือหรือผู้ที่มีอำนาจในการแก้ไขปัญหา เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขความสุขของชุมชนจึงเกิดขึ้น ​สำหรับพื้นที่ที่เกิดปัญหาอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นปัญหาที่มีการใช้พื้นที่ ที่ได้รับมาผิดวัตถุประสงค์ของการพระราชทานที่ดินให้แก่ชุมชน ราษฎรอาสาสมัคร (รอส.) เข้าอยู่อาศัยและทำกินประกอบอาชีพในการทำการเกษตร ในภายหลังราษฎรอาสาสมัครเกิดปัญหาเรื่องผืนดินที่ทำกิน สภาพดินเสื่อมโทรม ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก เกิดภาระหนี้สิน ประกอบกับสภาพพื้นที่อำเภอเขาค้อเอื้ออำนวย ในการสร้างรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศ ราษฎร์อาสาสมัครส่วนใหญ่จึงได้ขายที่ทำกินไปในบางส่วน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพื้นที่อำเภอเขาค้อ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดินตั้งแต่ได้รับการจัดสรรตามวัตถุประสงค์ของการพระราชทานที่ดินให้แก่ชุมชนราษฎรอาสาสมัคร (รอส.) ต่อสภาวะด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมนั้นที่ดีขึ้น รายได้เพียงพอในครอบครัว ครอบครัวอบอุ่นและมีความสามัคคี ปัญหายาเสพติดก็ลดลงเนื่องจากพ่อแม่สามารถอบรมสั่งสอนลูกได้ เกิดชุมชนเข้มแข็ง ส่งผลให้เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นดีขึ้น การทำการเกษตรในรูปแบบการเกษตรยั่งยืนนั้น สามารถที่จะปรับให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวมีความเข้มแข็ง สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เมื่อครอบครัวมีความเข้มแข็งก็จะทำให้สังคมมีความเข้มแข็งตามมา

คำสำคัญ : ปัจจัย, การเปลี่ยนแปลง, การใช้ประโยชน์ที่ดิน, อำเภอเขาค้อ


The research was to find the factors that caused changes in using Land at Khao Kho Sub-district, Phetchabun Province by asking the community members to take part in planning. The results of discussion led to the ways of solution to the problems and were transmitted to the concerned authorized officials. When the problems were solved, the community members were happy. ​The problematic area started from the miss-purposed use of the land, which was allowed to the volunteer community members for planting by the Royal. Later the land was deteriorated and the agriculturist members encountered deficit condition. In addition, the geographical feature of the land on Khao Kho is suitable for the resort service business. These factors caused the land owners to sell a part of their land and this was the starting point of the development of the area and the rapid changes. The model of the changes of the land utilization since it was given the Royal caused the betterment in terms of economics and social and environmental aspects. People earned more incomes, families became warmer, the members had unity, drug problems decreased as the parents could teach their children. This resulted in the strength of the community and led to the better economics and social and environmental conditions in the community. Sustainable agriculture could bring about the strength and happiness in the families. Strong families resulted in the strong society. Keywords: Changing factors, land utilization, Khao Kho District

Key words : Factor, Change, Land use, Khao Kho
คำสำคัญ
ปัจจัย,การเปลี่ยนแปลง,การใช้ประโยชน์ที่ดิน,อำเภอเขาค้อ,Factor,Change,Land use,Khao Kho
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 128 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 250 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
325 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 39 ครั้ง)