รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ สำหรับผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Development and Mold Products for Souvenirs of Phetchabun Province from Agricultural Wastes
นักวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์สำหรับใช้ขึ้นรูปสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อทดสอบสมรรถนะเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ และ เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้เครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ในการขึ้นรูปสินค้าของที่ระลึก ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ขึ้นรูปสินค้าที่ระลึก พบว่าสามารถทำการอัดขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสความสมบูรณ์ของชิ้นงานสินค้าที่ระลึกที่ผ่านการขึ้นรูปจากวัสดุทางการเกษตรมีความสมบูรณ์ของชิ้นงาน 62.5 เปอร์เซนต์ มีชิ้นงานที่ไม่สมบูรณ์ 37.5 เปอร์เซนต์ เวลาในการขึ้นรูปอยู่ในช่วง 5-20 นาทีขึ้นกับชนิดวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและชนิดกาวประสาน ส่วนผลประเมินความคิดเห็นมี 7 ประเด็นประกอบด้วย ด้านใช้งานได้ง่ายผู้ประเมินประเมินเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยคือ 4.06 ผู้ประเมินประเมินด้านขนาดของเครื่องและแม่พิมพ์ขึ้นรูป ด้านความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ด้านความสามารถขึ้นรูปได้ตามแม่พิมพ์ได้ชิ้นงานของที่ระลึก ด้านมีความปลอดภัยขณะใช้งาน และความสะดวกในการทำความสะอาด ประเมินเห็นด้วยอย่างยิ่งมีค่าเฉลี่ยคือ 4.00, 3.98, 3.98, 3.80 และ 4.46ตามลำดับ และ ผู้ประเมินเห็นด้วยในด้านความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อเครื่องและแม่พิมพ์ขึ้นรูปของที่ระลึก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.14The purposes of this study were to create forming machines and molds for the use of souvenir goods from agricultural disposable materials. To test the forming machine performance and mold, and to assess the user's opinions, forming machine and mold for the forming of souvenirs. Performance test result of forming machine and mold forming gift product found that extrusion can be made at temperature of 90 degrees Celsius, the completion of the work piece, souvenirs, and forming of agricultural materials is the complete part of the work piece 62.5% with incomplete work piece 37.5%, the time of forming is in the range of 5-20 minutes which is depending on the type of material agricultural waste and adhesive type. The result of the review has 7 issues, with easy operation, the assessors agree the average is 4.06. The evaluating scale of machine and mold forming, easy of transport Mold-forming capabilities are available, safety souvenirs are safe and easy to clean which the average visibility is 4.00, 3.98, 3.98, 3.80 and 4.46 respectively, and the assessors are particularly visible in the overall satisfaction of the machine, and mold forming souvenirs the average is 4.14.
คำสำคัญ
ของที่ระลึก,วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร,แม่พิมพ์ขึ้นรูป,Souvenirs,Agricultural waste material,Mold forming
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 12 ครั้ง)