รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
การออกแบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทของใช้และของตกแต่ง จากแนวคิดศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Product Design of Souvenir Items which is Gift and Decoration by using the Concept of the Phetchabun culture from Agricultural Wastes with the Pacipitation of the Community.
นักวิจัย
1. อาจารย์น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์ปริยากร บัวทอง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การทำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจรูปแบบและความต้องการของนักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทของใช้และของตกแต่ง ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทของใช้และของตกแต่ง โดยใช้แนวคิด เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นวัตกรรมเศษชีวมวล จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ที่มีลักษณะโดยรวมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 236/2547 และประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน มผช. 236/2547 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มสตรีก้าวหน้า ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 50 ท่าน และผู้สนใจ จำนวน 50 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินความพึงพอใจการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งคือเชิงเทียน โดยใช้แนวคิดศิลปะเมืองศรีเทพ เป็นค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ของใช้คือกล่องใส่ทิชชู โดยใช้แนวคิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ผลการประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ของใช้คือสมุดโน้ต โดยใช้แนวคิดงานกาชาดมะขามหวาน ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ผลการประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ของใช้ถาดใส่ของ โดยใช้แนวคิดประเพณีบุญบั้งไฟเดือนหกแห่ผีตาโม่ ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีThis research aims to explore the patterns and needs of tourists. People in the area about souvenirs, product type, use and decoration. Design of souvenir products type of use and decorations using the concept of cultural arts, Phetchabun province innovations of biomass from agricultural disposable materials that are characterized by the Standard Mark on the Community Products. 236/2547 and evaluating the satisfaction of the souvenir products according to the Standard Mark on the Community Products rating criteria. 236/2547.
 
The sample group used for research are a group of group capacity women who advance. Tambon Sak Lomsak District, Phetchabun Province and artificial flower group from the Na-Muang. Nong Phai District, Phetchabun Province The number of 50 people and the number of 50 people who are used to collect data is a satisfactory evaluation of data analysis by finding the average and standard deviation.
 
The results shown that the satisfaction assessment of the product's quality of candlestick which designed by using the art concept of Sri Thep as the average total all aspects is 4.07, the assessment results is good level. Summary the product's satisfaction of a tissue box which designed by using the tradition of the royal diving. The total average of all aspects is 4.06. The result of the satisfaction of a notebook using the sweet tamarind red-only concept. The total average of all aspects is 4.19. The results of the product's satisfaction of the tray which is design with concept of the six-month traditions and Ghost Parade .The total average of all aspects is 4.26.
คำสำคัญ
ออกแบผลิตภัณฑ์,ของที่ระลึก,ศิลปวัฒนธรรม,วัสดุเหลือทิ้ง
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 29 ครั้ง)