รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
การหาส่วนผสมชีวมวลวัสดุเหลือทิ้ง จากการเกษตร โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง เพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
To Finding the Ratio of Mixing Biomass Scrap from Agriculture Wastes by Using the Experimental Designs for Forming Souvenir Products
นักวิจัย
1. อาจารย์สุวิมล เทียกทุม (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทดลองผลิตเศษชีวมวล จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรประกอบด้วย ฟางข้าว ต้นและเปลือกข้าวโพด ชานอ้อย รกมะขาม เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อนำเศษชีวมวลจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร พัฒนาให้มีเพิ่มมูลค่าเพิ่มและเพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ วัสดุชีวมวลจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร ตามมาตรฐาน มอก.876 - 2547 ด้านปริมาณความชื้น การขยายตัวเมื่อดูดซับความชื้น และความหนาแน่น จากการทดลอง พบว่าปริมาณที่เหมาะสมสำหรับเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ได้แก่ ฟางข้าว,รกมะขาม,ชานอ้อย,ใบและต้นข้าวโพด ใช้ในอัตราส่วนผสมในช่วง 80 –90 กรัม และปริมาณกาวน้ำยางพาราพรีวัลคาไนซ์ และกาวยูเรียฟอมัลดีไฮด์อยู่ในช่วง 100-130 กรัม ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นอัดจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร พบว่าแผ่นอัดจากฟางข้าวสูตรที่ 3 แผ่นอัดจากรกมะขามสูตรที่3 แผ่นอัดจากใบและต้นข้าวโพดและแผ่นอัดจากชานอ้อย มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 580.67 g/mm3, 644.26 g/mm3 495.05 g/mm3 และ599.45 g/mm3 ตามลำดับ ค่าความชื้นมีค่าอยู่ในช่วง 5-7% และค่าการบวมน้ำของแผ่นอัดเศษวัสดุ จากฟางข้าว,รกมะขาม,ชานอ้อย,ใบและต้นข้าวโพด มีค่าเป็น 3.6 mm., 0.5mm., 0.9 mm. และ 1 mm. ตามลำดับ จากข้อมูลดังกล่าวสามารถนำเศษวัสดุไปพัฒนาเพื่อขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ต่อไปThe research aims to study the experimental production of biomass chips. From agricultural waste materials, including rice straw , the tamarind vascular tissue, bagasse and the corn rind, to get the right ingredient to forming a gift product, to bring biomass chips from the waste materials from agriculture developed to add value added and to test physical properties. Biomass material from agricultural waste materials to Thai Industrial Satandard 876 -2547 on moisture content, expansion when absorbing moisture and the density of experiments. It is found that the right amount for the scrap of agricultural waste materials is straw, tamarind, bagasse, leaves and corn trees used in the mixing ratio in the range of 80 – 90 grams and the adhesive of the pre-vulcanized latex; PVL and the adhesives of the urea-formaldehyde; UF are in the range of 100-130 grams. The physical properties of the Board which was found that the board of biomass from rice straw formula 3, the board from tamarind vascular tissue, the board from leaves and corn and from bagasse shows that the density is equal to 580.67 g/mm3, 644.26 g/mm3 , 495.05 g/mm3 and 599.45 g/mm3 respectively. The moisture value is in the range of 5-7% and the swelling value of the material scrap plate including straw, tamarind vascular tissue, bagasse, leaves and corn trees with a value of 3.6 mm, 0.5 mm., 0.9 mm. and 1 mm respectively. This information can be used to continue to develop a product for further forming.
คำสำคัญ
นวัตกรรมวัสดุเหลือทิ้ง,เศษชีวมวล,วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร,Innovation of Agriculture Wastes,Waste biomass,Agriculture Waste
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 108 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 158 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
318 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 101 ครั้ง)