รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_L015
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
แผนงานวิจัย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก แนวคิด จากศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ นวัตกรรมวัสดุเหลือทิ้ง จากการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Product Development of Souvenir with Arts and Culture Idea of Phetchabun. The Innovation of Agriculture Wastes which the Participation of the Community for Travel in Phetchabun Province.
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์ (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 60 )
2. อาจารย์สุวิมล เทียกทุม (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
3. รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 20 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การทำวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มสตรีก้าวหน้า ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก และกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยงานวิจัย3ส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่1มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจรูปแบบและความต้องการของนักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทของใช้และของตกแต่ง ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทของใช้และของตกแต่งโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์นวัตกรรมเศษชีวมวลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ที่มีลักษณะโดยรวมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 236/2547และประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน มผช. 236/2547 ส่วนที่2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทดลองผลิตเศษชีวมวล จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สี่ชนิดได้แก่ ฟางข้าว ต้นและเปลือกข้าวโพด ชานอ้อยและใบอ้อย เปลือกมะขาม เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก นำเศษชีวมวลจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรพัฒนาให้มีเพิ่มมูลค่าเพิ่มและเ พื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวมวลจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร ตามมาตรฐาน JIS 5906-1983 และในส่วนที่3มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์สำหรับใช้ขึ้นรูปสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ทดสอบสมรรถนะเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ และ ประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้เครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ในการขึ้นรูปสินค้าของที่ระลึก
 
จากผลการทดลองงานวิจัยส่วนที่1สรุปผลได้ดังนี้การประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย1.ของตกแต่งคือเชิงเทียน โดยใช้แนวคิดศิลปะเมืองศรีเทพ 2. ผลิตภัณฑ์ของใช้คือกล่องใส่ทิชชูโดยใช้แนวคิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำ 3. ผลิตภัณฑ์ของใช้คือสมุดโน้ต โดยใช้แนวคิดงานกาชาดมะขามหวาน และ 4.ผลิตภัณฑ์ของใช้ถาด ใส่ของ โดยใช้แนวคิดประเพณีบุญบั้งไฟเดือนหกแห่ผีตาโม่ความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 4.06 4.19 และ 4.26 ตามลำดับซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดี ในงานวิจัยส่วนที่2พบว่าปริมาณที่เหมาะสมสำหรับเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในการอัดขึ้นรูปเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวมวลตามมาตรฐาน JIS 5906-1983 ใช้ในอัตราส่วนผสมวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอยู่ในช่วง 80 –90 กรัม และปริมาณกาวประสานน้ำยางพาราพรีวัลคาไนซ์ และกาวยูเรียฟอมัลดีไฮด์อยู่ในช่วง 100-130 กรัม ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพในด้านความหนาแน่นของบรรจุภัณฑ์จากฟางข้าว,รกมะขาม,ชาญอ้อย,เปลือกข้าวโพดทั้ง 4 อย่าง พบว่ามีความหนาแน่นของเนื้อวัสดุเท่ากับ 0.18 g/cm3, 0.18 g/cm3 และ 0.20 g/cm3 ตามลำดับ ซึ่งถือว่ามีความหนาแน่นของเนื้อวัสดุไม่แตกต่างกัน และในส่วนที่3สรุปผลได้ว่าการทดสอบสมรรถนะของเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ขึ้นรูปสินค้าที่ระลึก พบว่าสามารถทำการอัดขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียสความสมบูรณ์ของชิ้นงานสินค้าที่ระลึกที่ผ่านการขึ้นรูปจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมีความสมบูรณ์ของชิ้นงาน 62.5 เปอร์เซนต์ มีชิ้นงานที่ไม่สมบูรณ์ 37.5 เปอร์เซนต์ เวลาในการขึ้นรูปอยู่ในช่วง 5-20 นาทีขึ้นกับชนิดวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและชนิดกาวประสาน ส่วนผลประเมินความคิดเห็นที่มีต่อเครื่องและแม่พิมพ์ขึ้นรูป มี 7 ประเด็นประกอบด้วย ด้านใช้งานได้ง่ายผู้ประเมินประเมินเห็นด้วยมีค่าเฉลี่ยคือ 4.28 ด้านขนาดของเครื่องและแม่พิมพ์ขึ้นรูป ด้านความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ด้านความสามารถขึ้นรูปได้ตามแม่พิมพ์ได้ชิ้นงานของที่ระลึก ด้านมีความปลอดภัยขณะใช้งาน และความสะดวกในการทำความสะอาด ผลการประเมินเห็นด้วยอย่างยิ่งมีค่าเฉลี่ยคือ 4.51, 4.55, 4.86, 4.57 และ 4.86ตามลำดับ และ ผู้ประเมินเห็นด้วยอย่างยิ่งในด้านความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อเครื่องและแม่พิมพ์ขึ้นรูปของที่ระลึก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.62 ซึ่งในภาพรวมงานวิจัยทั้ง3ส่วนนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 
คำสำคัญ : นวัตกรรมวัสดุเหลือทิ้ง, ของที่ระลึก, เศษชีวมวลThis research has a sample group used to research a group of group capacity women. Tambon Sak Lomsak District and artificial flower group from the Naklua shell. Nong Phai District, Phetchabun Province consists of 3 research parts: Part 1 aims to explore the patterns and needs of tourists. People in the area about souvenirs, product type, use and decoration. Design of souvenir products type of use and decoration by using the concept of cultural arts, the province is a complete biomass innovation from agricultural disposable material that is characterized by the standard maphot Community products. 236/2004 and evaluating the satisfaction of commemorative products according to the Maphot rating criteria. 236/2547 Part 2 The objective of the study was to produce the biomass scrap from four agricultural waste materials including rice straw. The trees, and corn shells, and tamarind leaf leaves to get the right ingredients for forming a gift product. Bringing biomass chips from agricultural materials, developed to add value and To test the physical properties of biomass material from agriculture according to JIS 5906-1983 and in Part 3, it is intended to develop forming machines and molds for the use of souvenir goods from agricultural disposable materials. Test the forming machine performance and mold, and assess the user's opinions, forming machines and molds to form a souvenir product. Research Part 1 is summarized as follows: The product satisfaction assessment consists of 1. The decoration is candlestick. By using the art concept of Sri Thep. 2 The product is used to be a tissue box using the concept of the royal diving. 3. The product is used as a notebook by using the concept of sweet tamarind and 4. Tray Products The use of the concept of a tradition of the six-month fire-eye Parade of the ghosts. The average satisfaction of all sides is the average of 4.07 4.06 4.19 and 4.26 in the order in which the assessment results are good. In research, Part 2 finds the right amount for the waste of agricultural waste material in the extrusion to determine the physical properties of biomass materials according to JIS 5906-1983, used in the mixing ratio of agricultural waste material in range 80 – 90. G. And the volume interlocking adhesive, Riafoman, and diamond-formaldehyde adhesives are in the range of 100-130 grams, the test results the physical properties in the density of packaging of rice straw, tamarind, sugarcane, all 4 corn shells found that the material density is equal to 0.18 g/cm3, 0.18 g/cm3 and 0.20 g/cm3, respectively, which is considered the density is not different material. Part 3, a conclusion on the performance test of the forming machine and mold forming a commemorative product. found that the extrusion can be made at temperature of 52 degrees Celsius, the completion of the workpiece, souvenirs, and the forming of agricultural disposable material is the complete of the workpiece. 62.5% has an incomplete workpiece 37.5%, the time of forming is in the range of 5-20 minutes, depending on the type of material, agricultural waste and adhesive type. Coordination of feedback on machine and mold forming There are 7 issues consisting of an easy-to-use side. An average rating assessors is 4.28 on the size of the machine and mold forming. Ease of transport Mold-forming capabilities are available. Safety souvenirs are available and easy to clean. The average estimated results are 4.51, 4.55, 4.86, 4.57 and 4.86 respectively, and the assessors are particularly visible in the overall satisfaction of the machine and mold forming souvenirs. The average is 4.62, in which all 3 research-related applications meet the intended purpose.

 
Keywords : Innovation of Agriculture, Wastes Souvenirs, Waste biomass
คำสำคัญ
Innovation of Agriculture,Wastes Souvenirs,Waste biomass
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 133 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 156 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
385 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 69 ครั้ง)