รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_L012
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
กลยุทธ์การลงทุนภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ โดยชุมชนบ้านเสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Service Business and Health Promoted Tourism Investment Strategy for Competitive Advantage by Saling Haeng 3 Village, Nong Mae Na, Khao Kho, Phetchabun
นักวิจัย
1. อาจารย์พริมาดา บัวหลวง (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา การจัดการ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นำเสนอกลยุทธ์การลงทุนภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ โดยชุมชนบ้านเสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการได้แก่ 1) เพื่อศึกษาบริบทบรรยากาศในการลงทุนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการเชิงส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชนบ้านเสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางและกำหนดกลยุทธ์การลงทุนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการเชิงส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชนบ้านเสลียงแห้ง 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 
วิธีการดำเนินการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนโดยชุมชน 2) การลงสำรวจพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษาบรรยากาศการลงทุนโดยชุมชนในปัจจุบัน 3) การระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการลงทุนโดยชุมชนเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 4) การกำหนดกลยุทธ์การลงทุน
 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ ผู้นำกลุ่มโฮมสเตย์และสมาชิกบ้านพักโฮมสเตย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการระดมสมองประกอบด้วย ตัวแทนคนในชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพ
 
ผลการงานวิจัยนี้พบว่า บริบทการลงทุนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจชุมชนบ้านเสลียงแห้ง 3 คือธุรกิจโฮมสเตย์เชิงส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนโดยใช้กลยุทธ์ระดับองค์กรใน 4 แนวทาง คือ กลยุทธ์บุกตลาด กลยุทธ์กำจัดจุดอ่อน กลยุทธ์เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส และกลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจใช้แนวทางการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในตลาดเฉพาะกลุ่ม สำหรับกลยุทธ์ปฏิบัติการต้องปรับโครงสร้างองค์กรเป็นลักษณะแบนราบ ใช้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์เพื่อการดำเนินกลยุทธ์ให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนซึ่งใช้การวัดผลใน 4 ด้าน คือ การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ ๆ ให้แก่สมาชิก (ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา) นำไปสู่การคิดค้นกระบวนการทำงานภายในที่ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (ด้านกระบวนการภายใน) อันสามารถยกระดับความพึงพอใจและความภักดีของนักท่องเที่ยว (ด้านลูกค้า) ส่งผลต่อรายได้และผลตอบแทนแก่สมาชิกผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น (ด้านการเงิน)
 
คำสำคัญ : การจัดการเชิงกลยุทธ์, ธุรกิจชุมชน, การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ


This research represents the service business and health promoted tourism investment strategy for competitive advantage by Saling Haeng 3 village, Nong Mae Na, Khao Kho, Phetchabun. The purposes of the research are 1) to study the investment context of the service business and health promoted tourism investment strategy for competitive advantage by Saling Haeng 3 village, Nong Mae Na, Khao Kho, Phetchabun, and 2) to study the process and to set the strategy for the service business and health promoted tourism investment strategy for competitive advantage by Saling Haeng 3 village, Nong Mae Na, Khao Kho, Phetchabun.
 
The implementation of the research has four steps which are 1) Literature review: to study theory and other related researches about strategy direction for investment by people in a community 2) Community research by observe and in-depth interview : to study how people in the community do investing at present time 3) Brainstorming: to set the direction for community investment for competitive advantage 4) Strategy setting for the investment
 
The representative sample for in-depth interview are the homestay leader and the members. The sampling group for brainstorming are people in community who are involved. The result is analyzed as quantitative information.
 
The result of the research shows that investment context in the present time and the sooner future of Saliang Haeng 3 business is the homestay business which promotes health tourism as a community enterprise using corporate strategy in four ways: Aggressive strategy, turnaround strategy, defensive strategy and retrenchment strategy. For business strategy is to make the unique health promoted tourism service and product to target the niche market group. To use action strategy, the business needs the re-structuring to a flat structuring, and the leadership strategy for the sustainable success. To evaluate, there are four important factors which are member knowledge and skill development, developed working process in the community, customer satisfaction to loyalty and the return on investment for the members.
 
Keywords : Strategic management, Community business, Health promoted tourism
คำสำคัญ
การจัดการเชิงกลยุทธ์,ธุรกิจชุมชน,การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ,Strategic management,Community business,Health promoted tourism
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 83 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 89 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
151 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 57 ครั้ง)