รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_L009
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Development of prevention of corruption model in local administration organizations
นักวิจัย
1. อาจารย์ ดร. ธิดารักษ์ ลือชา (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อสังเคราะห์รูปแบบการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed-method research) ประเภทการวิจัยแบบขั้นตอนการสำรวจ (exploratory sequential design) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเลือกกรณีศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 8 คน คือ ผู้บริหารสูงสุดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นส่วน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน การเงินและบัญชี การบริการและการบริหารงานบุคคล จำนวน 245 คน กลุ่มที่ 2 คือ ประชาชนในพื้นที่ที่เคยรับบริการ จำนวน 359 คน

 ผลการศึกษา พบว่า แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย การที่นายกมีภาวะผู้นำที่ชัดเจน มีการบริหารงานโดยกำหนดนโยบายการป้องกันการทุจริต มีการพัฒนาภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงาน รูปแบบการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาศักยภาพของชุมชน


The purpose of this research study are 1). to study the best practice of anti corruption in local government , 2) to develop the anti corruption model for local government. This study was mixed-method research The sample group of qualitative study are 8 executive officers in local government. The sample group of quantitative study are 245 officers in local government and 359 people.

The results of the study revealed the best practice of anti corruption in local government are leadership , anti corruption policy and participation of people. The anti corruption model for local government consist of transformational leadership , good governance and people competency development.
คำสำคัญ
การป้องกันการทุจริต,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 82 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 84 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
162 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 52 ครั้ง)