รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2561_L007
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา 
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Development of English Camp Leader Training Program for Primary School Teachers
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา 2) หาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 3.1) เปรียบเทียบทักษะการเป็นผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึกอบรม 3.2) เปรียบเทียบความรู้ด้านการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึกอบรม 3.3) ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม 3.4) เปรียบเทียบทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 3.5) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในปีการศึกษา 2560 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1, 2 และ 3 จำนวน 80 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1, 2 และ 3 จำนวน 240 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ 1) แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา 2) หลักสูตรฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา 3) แบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษา ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 3.1) แบบประเมินทักษะการเป็นผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึกอบรม 3.2) แบบประเมินความรู้ด้านการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการฝึกอบรม 3.3) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม 3.4) แบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ และ 3.5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ระยะเวลาฝึกอบรมในการทดลองทั้งหมด 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง และระยะเวลาในการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 3 วัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1) ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อนำมาออกแบบหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 1.1 จัดอบรมในระหว่างภาคเรียน 1.2 ระยะเวลาในการจัดอบรม จำนวน 2 วัน และ 1.3 จัดอบรมโดยเน้นบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 2) หลักสูตรฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.44/85.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 3) ผลคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการเป็นผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษหลังการฝึกอบรมสูงขึ้นกว่าก่อนการฝึกอบรม เท่ากับ 13.25 คะแนน 4) ผลคะแนนเฉลี่ยด้านการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม เท่ากับ 6.99 คะแนน 5) กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาในระดับมากที่สุด 6) ผลคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ เท่ากับ 14.16 คะแนน และ 7) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ : การพัฒนาหลักสูตร ผู้นำกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ


This research aimed to: 1) investigate general information in order to develop the English camp leader training program for primary school teachers 2) develop the English camp leader training program for primary school teachers to meet the efficiency criterion (E1/E2) at 80/80 and 3) evaluate the English camp leader training program for primary school teachers in the topics of; 3.1 English camp leader skills before and after attending this program, 3.2 knowledge about English camp activities before and after attending this program, 3.3 a satisfaction towards the English camp leader training program for primary school teachers, 3.4 students’ English skills before and after attending English camp, and 3.5 students’ satisfaction towards English camp. The samples applying purposive sampling consisted of 80 persons who are the fourth-year undergraduate students, majoring in English at the Faculty of Education, Phetchabun Rajabhat University, in academic year 2017 and primary school teachers who teach English subject in Phetchabun Primary Educational Service Area 1, 2 and 3, and 240 primary students in Phetchabun Primary Educational Service Area 1, 2 and 3. The research instruments were: 1) the questionnaire designed to gather information required for developing the English camp leader training program for primary school teachers 2) the English camp leader training program for primary school teachers 3) the evaluation of the English camp leader training program for primary school teachers in the topic of; 3.1 the evaluation of English camp leader skills before and after attending this program, 3.2 the evaluation of knowledge about English camp activities before and after attending this program, 3.3 the evaluation of a satisfaction towards develop the English camp leader training program for primary school teachers, 3.4 the evaluation of students’ English skills before and after attending English camp, and 3.5 the evaluation of a satisfaction towards English camp. The research was conducted in 2 days (6 hours a day) for the training program and 3 days for English camp. The mean and standard deviation were applied to analyze the data.
 
The finding of this research revealed as follows: 1) the information required to use in the training were; 1.1 holding the training during the semester, 1.2 there are 2 days (6 hours a day) for training, and 1.3 language function in the training program were; listening, speaking, reading and writing skills, 2) the English camp leader training program for primary school teachers attained the efficiency criterion at 81.44/85.78, which was higher than the established requirement of 80/80, 3) the mean of English camp leader skills posttest scores is higher than the mean of English camp leader skills pretest scores in the level of 13.25 scores, 4) the mean of knowledge about English camp activities posttest scores is higher than the mean of knowledge about English camp activities pretest scores in the level of 6.99 scores, 5) the samples showed the highest satisfaction level towards the English camp leader training program for primary school teachers, 6) the mean of students’ English skills posttest scores is higher than the mean of students’ English skills pretest scores in the level of 14.16 scores, and 7) the students showed the highest satisfaction level towards the English camp.
Keywords : Developing Training Program, Activity Leader, English Camp
 
คำสำคัญ
การพัฒนาหลักสูตร,ผู้นำกิจกรรม,ค่ายภาษาอังกฤษ,Developing Training Program,Activity Leader,English Camp
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 24 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 60 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 9 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
51 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 2561  (โหลด : 35 ครั้ง)