รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2560_I010
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
วิจัยสถาบัน
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The implementation of quality assurance within the Bureau of Phetchabun Rajabhat University
นักวิจัย
1. นางณัฐยา สุโนพันธ์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร
อื่น ๆ ()
คณะ/หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และ ศึกษาเจตคติของบุคลากร ที่เกี่ยวข้องงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักสถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรังปรุงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนัก สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกให้กระจายไปตาม สถาบัน สำนัก จำนวน 4 สำนัก 1 สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office Excel สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ ( Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย พบว่า
1. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันเป้นพนักงานมหาวิทยาลัยสนับสนุนมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่าง 4-6 ปี และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ 1 – 3 ปี

2. บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ที่ดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารการจัดการ ด้านการมีส่วนร่ามและเจตคติของบุคลากร และด้านการตรวจประเมินคุณภาพภายใน จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

3. การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน ผู้บริหารลำดับสูงมีความตระหนักถึงความสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก สถาบัน ทำให้บุคลากรมีความรับผิดชอบให้ความร่วมมือกันในการทำงานจะเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดนโยบายการบริหารจัดการคุณภาพของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการกำหนด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของหน่วยงาน มีการกำกับติดตาม ผลลัพธ์ตามพันธกิจ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหาร ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณ เปิดโอกาสให้บุคลลากร ร่วมฟัง อภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็นในระหว่างการตรวจเยี่ยม ทำให้ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในหน่วยงาน จะเห็นได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกคนเป็นสำคัญ ดังนั้น หน่วยงานจึงควรมีการกระตุ้นและพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและเจตคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษา อนึ่ง งานการประกันคุณภาพการศึกษายังทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานที่ปฏิบัติและตัวบุคลากร ซึ่งจะเป็นผลให้งานด้านอื่นๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
คำสำคัญ : การประกันคุณภาพการศึกษา,คุณภาพการศึกษา

This research has a purpose to study the quality assurance of education within the office of Phetchabun Rajabhat University and to study the attitude of personnel. The related study on quality assurance in education at the institutional level within the Phetchabun Rajabhat University. The results of the research will be used as a guideline to improve the operation of quality assurance in education at the institutional level within Phetchabun Rajabhat University. Continue to be effective The samples used in the study were the personnel who worked in the Institute of Internal Medicine at Phetchabun Rajabhat University. The questionnaire was used as a tool to collect data by distributing the data to four institutes in Phetchabun Rajabhat University. Data were analyzed by SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Data analysis is frequency, frequency, percentage, mean, standard deviation, 

The research found that
1 . Most of the personnel are female. Age between 31 - 40 years old. Bachelor degree. Office of the President Current position is University Support Staff. The duration of work is between 4-6 years and experience in quality assurance for education from 1-3 years. 
2. People have opinions about the quality assurance office within the institutions within the University of London. The overall level Considering the aspects of management. The participation and attitude of staff. And the Internal Quality Audit. The average level of the three aspects which, according to the hypothesis. 
3. Implementation of quality assurance within the Office of the University of London. A quality assurance policy is clear. Top-level executives Are aware of the importance of quality assurance. A system and mechanism for quality assurance within the agency. Including the personnel engaged in planning, policy, management of the agency. Participate in defining the philosophy, vision and mission of the agency is monitoring. Mission results Corresponding to the target groups and institutions. As well as the management of personnel, finance and quality assurance. In support of achieving the goals set. Along with evaluating the quality of education. The Commission has the knowledge, ability and ethics. Allows people to listen to discussion and comments during the visit. To enhance the understanding and attitude towards the Quality Assurance Quality Assurance The study also raises the quality of work performed and the personnel. This will result in other areas. Here are even more effective. Quality education will not be achieved due to the cooperation of everyone is important, therefore, agencies should be encouraged and developed. To enhance the understanding and attitude towards the Quality Assurance Quality Assurance The study also raises the quality of work performed and the personnel. This will result in other areas. Here are even more effective. Quality education will not be achieved due to the cooperation of everyone is important, therefore, agencies should be encouraged and developed. To enhance the understanding and attitude towards the Quality Assurance Quality Assurance The study also raises the quality of work performed and the personnel. This will result in other areas. Here are even more effective. 
คำสำคัญ
การประกันคุณภาพการศึกษา ;คุณภาพการศึกษา; Quality Assurance in Education;Quality of education,การประกันคุณภาพการศึกษา,คุณภาพการศึกษา
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 13 ครั้ง)