รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2560_I005
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
วิจัยสถาบัน
ชื่อโครงการวิจัย
แรงจูงใจ สิ่งสนับสนุน และปัญหาในการทำวิจัยของอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Motivation, Support and Problems in a research of teachers at the Faculty of Education Phetchabun Rajabhat University.
นักวิจัย
1. นางชลธิชา ระลึก (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
งานวิจัยและวางแผน
หลักสูตร
อื่น ๆ ()
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจ สิ่งสนับสนุน และปัญหาในการทำวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วิธีการดำเนินการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามจำนวน 32 คน คืออาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในปีการศึกษา 2560 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้ประกอบด้วย แรงจูงใจในการทำวิจัยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
(x̄ = 4.09 , S.D. = 0.93)ซึ่งสนับสนุนในการทำวิจัยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
(x̄ = 3.27 , S.D. = 0.99) ปัญหาในการทำวิจัยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
(x̄ = 3.43 , S.D. = 0.84) โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรกำหนดภาระงานที่ชัดเจนและมีความสมดุลระหว่างภาระงานจัดการเรียนการสอน ภาระงานวิจัย ภาระงานบริการวิชาการ และภาระงานการจัดการเรียนการสอนภาระงานอื่นๆ ควรมีแหล่งทุนวิจัยที่มากกว่านี้ ควรมีขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กระชับและง่ายกว่านี้ และควรสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ไปสู่ระดับนานาชาติ
คำสำคัญ : แรงจูงใจในการทำวิจัย ,สิ่งสนับสนุนในการทำวิจัย , อาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย


This research study of purpose isMotivation, Support and Problems in a r esearch of teachers at the Faculty of Education Phetchabun Rajabhat University. 

esearch Methodology was collected by questionnaires a sample of 32 people. Consisted of faculty in2017 for the statistical analysis Average (Mean) and the standard deviation.

The results of this study were consisted of Motivation to do research as a whole very high (x̄ = 4.09 , S.D. = 0.93) . The support for the research as a whole. At the moderate level (x̄ = 3 . 2 7 , S.D. = 0.99) .The problem of doing research in the whole were very high (x̄ = 3. 4 3 , S.D. = 0 . 8 4 ) . There were suggestions the workload should be clearly defined and balanced between the workload of teaching management, research load, academic workload. And other tasks There should be more research funding. There should be a simpler and simpler budgeting process. And should support the publication to international level.
คำสำคัญ
Motivation toresearch,Research support,Research problem,teachers at the Faculty ofEducation Phetchabun Rajabhat University
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 26 ครั้ง)