รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2560_I002
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
วิจัยสถาบัน
ชื่อโครงการวิจัย
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Cost per Productivity Unit Analysis on Programs in Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology, PhetchabunRajabhat University
นักวิจัย
1. นางกุหลาบ ชาติชะนะ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
งานวิจัยและบริการสังคม
หลักสูตร
อื่น ๆ ()
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
The purpose of this study, Cost per productivity unit analysis on programs in Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology, Phetchabun Rajabhat University were divided 1) Cost per productivity unit analysis on programs, 2) To be a guideline for improving cost-effectiveness performance and 3) To be used for manager’s reference, cost calculated and the worth of other activities investing. Cost per productivity unit analysis can be obtained from direct costs such as operating costs for produce graduates, salaries of regular program instructor. While indirect costs such as the budget for the operation, classified by activity divided into budget allocated by the PCRU’s Board and university allocation for these activities, 1) Student Development 2) Teacher Development 3) Personnel Operation Development 4) Arts and Culture Maintenance 5) Academic Service 6) Research and 7) Faculty Management Salaries of staff and the expenses, which is obtained from the university allocation. Utility bills, central budget and depreciation.<br /> <br /> The results of activity cost analysis revealed that: 1) Total cost of 5 programs for teaching management is 42,017,215.78 baht, cost per unit is 56,808.43 baht. 2) Total cost of student development is 472,344.00 baht, cost per unit of 47 student’s projects is 10,049.87 baht. 3) Total cost of 90 activities for instructor development is 1,771,289.99 baht, cost per unit is 19,681.00 Baht. 4) Total cost of 15 activities for personnel operation development is 1,180,860.02 Baht, cost per unit is 78,724.00 baht. 5) Total cost of 3 projects for art and cultural preservation is 118,086.00 baht, cost per unit is 39,362.01 baht. 6) Total cost of 2 projects for academic services is 590,429.99 baht, cost per unit is 295,214.99 baht. 7) Total cost of 3 projects for Research is 590,429.99 baht, cost per unit is 196,809.99 baht.8) Total cost of 35 activities for faculty management is 7,085,159.82 baht, cost per unit is 202,433.14 baht. <br /> <br /> The results of cost per productivity unit analysis on 5 programs in Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology are as follows from highest to lowest; Bachelor of technology; Industrial product design program, Bachelor of engineering; Manufacturing engineering program, Bachelor of engineering; Computer engineering program. Bachelor’s science; Agriculture and Bachelor of technology; Industrial technology program were 280,809.05, 93,150.00, 68,874.04, 68,161.10 and 49,373.24 baht, respectively. 
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
--
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 35 ครั้ง)