รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2560_L034
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
การใช้แนวคิดจากวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเยาวชน
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Use of Concepts from Awarded Literature to Develop Quality of Life
in Youths
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา ภาษาไทย
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “การใช้แนวคิดจากวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมที่ได้รับรางวัล 2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3) เพื่อสร้างและเผยแพร่แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร การใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและการประเมินแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน และการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
แนวคิดที่ปรากฏในนวนิยายที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ 1) แนวคิดเกี่ยวกับความรัก 2) แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อคนหรือสิ่งต่าง ๆ ในสังคม 3) แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องคำสอนหรือหลักในการดำเนินชีวิต 
ผลการสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนอยู่ในระดับมากขึ้นไป
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ประกอบด้วย “E – M – T – C” ซึ่งมีความหมายดังนี้ E (Education) หมายถึง การศึกษา M (Morality) หมายถึง ศีลธรรม T (Thinking) หมายถึง ความคิด และ C (Change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง

The objectives of this research were to study the concepts from literature awarded from the Primary Education Commission Office, to apply concepts from the awarded literature to survey opinions of youths on life quality development, and to disseminate the guidelines for life quality development for youths. This research used quantitative and qualitative methodology. The methods for collecting data were documentary analysis, use of questionnaires asking opinions of youths on behaviors effecting their life quality development, evaluation of guidelines for life quality development for youths, and in - depth interview. Quantitative data were analyzed by using descriptive statistics including percentage, frequency, mean and standard deviation while qualitative data were analyzed through content analysis. The results of the research showed that: The concepts from awarded literature covered the concepts of love, attitude towards a person and various things in society, and teachings or principles for life. High level was found in a survey of opinions of youths toward behaviors effecting their life quality development. Guidelines for life quality development for youths were modeled as E – M – T – C: E stands for Education; M for Morality; T for Thinking, and C for Change. 
 
คำสำคัญ
แนวทาง,วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล,การพัฒนาคุณภาพชีวิต,เยาวชน,guideline,literature,quality of life,youth
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 62 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 100 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
184 ครั้ง
หมายเหตุ

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60 (เพิ่มเติม)  (โหลด : 60 ครั้ง)