รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2560_L028
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The Behavior of The Social Networks of The Elderly in Phetchabun Municipality
นักวิจัย
1. อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำแนกตามพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 349 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ANOVA และค่า Pearson’s Correlation ในการทดสอบสมมติฐาน และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
ผลการวิจัยพบว่า
1) ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง
2) ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยเป็นดังนี้
1) ผู้สูงอายุที่มีอายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
2) ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ที่มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ เพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อความบันเทิง เพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อน แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
3) แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์ความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
คำสำคัญ : เครือข่ายสังคมออนไลน์, ผู้สูงอายุ, แรงจูงใจ, ความพึงพอใจ, พฤติกรรม The objective of this research are to study usage behavior, motivation and satisfaction in using social network of the elderly in Phetchabun Municipality , to compare the satisfaction in using social network of the elderly, and to study relationship of motivation in using social network and satisfaction in using social network of the elderly.
Sample space used in research were the elderly in Phetchabun Municipality age over 60 years, male and female. The number of the sample of this study was 349. The questionnaire was used as a tool to collect the data. Statistics used were percentage, frequency, standard deviation, t-test, ANOVA and Pearson’s Correlation. The result of the research are as follows: 
1) The motivation of the elderly in Phetchabun Municipality was at the moderate level. 
2) The satisfaction of the elderly in Phetchabun Municipality was at the moderate level.
The results of the hypothesis test are as follows: 
1) The elderly in Phetchabun Municipality having difference in age and graduation level have different satisfaction level in using social network at 0.05 significant.
2) The elderly in Phetchabun Municipality having difference in objective of using social network, for study for knowledge, for entertainment, for communicate with friends have different satisfaction in using them at 0.05 significant.
3) There is the relationship between the motivation in using social network and the elderly’ satisfaction of using social network at 0.05 significant.
Keywords: Social network, elderly, motivation, satisfaction, behavior
คำสำคัญ
เครือข่ายสังคมออนไลน์,ผู้สูงอายุ,แรงจูงใจ,ความพึงพอใจ,พฤติกรรม,Social network,elderly,motivation,satisfaction,behavior
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 109 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 111 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 9 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
234 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60 (เพิ่มเติม)  (โหลด : 64 ครั้ง)