รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2560_N028
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการบริหารงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The development of database system to administration support for General Education Course case study Phetchabun Rajabhat University.
นักวิจัย
1. อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานที่เน้นการวิจัยเชิงพัฒนาขั้นตอนการทำงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการจัดการศึกษาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการสำหรับนักศึกษา การลดระยะเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการประจำคณะวิชา เนื่องจากทั้งสองภาคส่วน ต้องประสานงานข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนตามความต้องการอย่างอิสระ และที่สำคัญคือระบบสามารถให้คำแนะนำ พร้อมทั้งให้แนวทางการเลือกลงทะเบียนตามกลุ่มวิชาต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ และท้ายสุดระบบสามารถสรุปจำนวนนักศึกษาที่เลือกตามกลุ่มผู้เรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางกระจายให้ได้จำนวนกลุ่มผู้เรียน ที่สอดคล้องกับความต้องการโหลดภาระงานของอาจารย์แต่ละท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสะท้อนผลสำเร็จของโครงการวิจัยนี้จากผลการประเมินในภาพรวมของทุกภาคส่วนมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.88

This research is a focus on work process development for educational management in the general education curriculum. To preparedness service of student. Reducing the duration of the work for authorities on academic support office and authorities on each faculty, because authorities on both sector must coordinate information to prepare for enrollment of students. Student can choose to enroll as required independently. And significant the system can advise and automatically assigns for enroll of subject in each group. Finally, the system can summarize the number of students based on selected by the group of learners as a guideline to distribute the number of learner groups consistent with the needs of each lecturer workload requirements effectively. Reflecting on success of this research project based on the overall evaluation of all sectors have the average score range equal to 4.88.
คำสำคัญ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป,General Education Course
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 95 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 109 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
171 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60 (เพิ่มเติม)  (โหลด : 55 ครั้ง)