รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
ชุดโครงการวิจัยย่อย  [รายละเอียด]
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนากระบวนการผลิตต้นพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยหิน ในสภาพปลอดเชื้อ
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
Development of Seedling Production and Conservation of Musa (ABB group) ‘Kluai Hin’ in vitro
นักวิจัย
1. อาจารย์การันต์ ผึ่งบรรหาร (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 50 )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40 )
3. อาจารย์ศิวดล แจ่มจำรัส (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 10 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
เทคโนโลยีผลิตพืช
หลักสูตร
วิทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การพัฒนากระบวนการผลิตต้นพันธุ์และการอนุรักษ์กล้วยหินในสภาพปลอดเชื้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการผลิตต้นพันธุ์กล้วยหินในสภาพปลอดเชื้อ และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาต้นพันธุ์กล้วยหินในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม โดยทำการศึกษาผลของ BA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของกล้วยหินในสภาพปลอดเชื้อ และผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ พบว่า การฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ (v/v) เป็นเวลา 10 นาที มีอัตราการรอดชีวิตสูงสุด และยังพบว่า อาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้เกิดยอด เกิดราก และจำนวนใบได้สูงสุด สำหรับการชักนำการเกิดรากของกล้วยหินที่มีอายุ 6 เดือน โดยเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม NAA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้เกิดรากสูงสุด สำหรับการย้ายออกปลูกในสภาพธรรมชาติ ทำการทดสอบในวัสดุปลูกแตกต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ พีทมอส ทราย และทรายผสมขุยมะพร้าว พบว่าวัสดุปลูกพีทมอสมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงสุด และการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาต้นพันธุ์กล้วยหินในสภาพปลอดเชื้อ คือการเพาะเลี้ยงต้นพันธุ์กล้วยหินบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบชะลอการเจริญเติบโตสูตรอาหาร MS ที่เติมแมนนิทอลความเข้มข้น 30 กรัม ต่อลิตร มีจำนวนยอดและเปอร์เซ็นต์การเกิดยอดน้อยที่สุด

Development of Seedling Production and Conservation of Musa (ABB group) ‘Kluai Hin’ in vitro. This experiments aimed to study the optimum Media for the production of Musa (ABB group) ‘Kluai Hin’ in vitro and study on optimum conditions for preservation of Musa (ABB group) ‘Kluai Hin’ in vitro for genetic preservation. The effects of BA and NAA on growth and development of Musa sapientum (ABB group) cv ‘Kluai Hin’ in vitro and effects of substrate on growth in vivo were studied. The results showed that sterilization with 5% (v/v) solution of sodium hypochlorite for 10 minutes had the highest survival rate. MS medium supplemented with BA 1 mg/L gave the highest shoot formation, root formation and number of leaves. Root induction with MS medium supplemented with NAA at 1 mg/L gave the highest root formation. Percent for transplanting in natural conditions. Three different planting materials were used: peat moss, sand and sand mixed with coconut flake. The peat moss content had the highest survival rate. The optimum condition for preservation of Musa (ABB group) ‘Kluai Hin’ in vitro was cultured on growth retardant growth medium. MS supplemented with mannitol at 30 g / L that gave the lowest of shoot and percentage of shoot formation
คำสำคัญ
กล้วยหิน,การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช,สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช,Musa sapientum (ABB group) cv ‘Kluai Hin’,Plant tissue culture,Plant Growth Regulators
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 241 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 209 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
399 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60 (เพิ่มเติม)  (โหลด : 182 ครั้ง)