รายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย
รหัสโครงการวิจัย
PCRU_2560_L020
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย
ศึกษาพฤติกรรมการบริหารร้านกาแฟของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความต้องการกาแฟของนักท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการวิจัย (EN)
The study of Coffee Shop Management Behavior of Entrepreneur affecting to Coffee Demand of Tourists in Amphoe Kao kho, Phetchaboon Province.
นักวิจัย
1. อาจารย์พิมพ์พร เกษดี (หัวหน้าโครงการ, ร้อยละการทำวิจัย 100 )
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
การศึกษาพฤติกรรมการบริหารร้านกาแฟของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านสมรรถนะความรอบรู้เชิงธุรกิจผู้ประกอบการร้านกาแฟ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริโภคกาแฟของนักท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระเบียบวิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านกาแฟบนพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2560 จำนวน 120 ราย และสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression) ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมด้านสมรรถนะความรอบรู้เชิงธุรกิจของผู้ประกอบการร้านกาแฟ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และระดับความต้องการบริโภคกาแฟของนักท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีผลต่อด้านจำนวนลูกค้าที่ซื้อกาแฟของผู้ประกอบการร้านกาแฟเพิ่มขึ้นในระดับมากที่สุด สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และพฤติกรรมด้านสมรรถนะความรอบรู้เชิงธุรกิจผู้ประกอบการร้านกาแฟ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีอิทธิพลต่อความต้องการบริโภคกาแฟของนักท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
คำสำคัญ : ผู้ประกอบการ , กาแฟ


A study of the behavior of cafeteria management of entrepreneurs who affect tourists needs in Khao Kho District, Phetchaboon Province. This research aims to 1) study behaviors, competencies, business knowledge, entrepreneurs, coffee shops in Khao Kho, Phetchaboon Province 2) to study the factors affecting coffee consumption of tourists in Khao Kho District, Phetchaboon Province. Methodology was quantitative research using questionnaires. The sample population in this study was the coffee shop operator in Khao Kho area. In the year 6060, Phetchaboon and all data can be collected. Including information from relevant documents. And quantitative data analysis using Simple Linear Regression.
The results of the study revealed that the business knowledge competency of coffee shop entrepreneurs in Khao Kho, Phetchaboon Province. The level of coffee consumption of tourists was at a high level. This affects the number of coffee shoppers who purchase coffee at the highest level. For factors related to business operations. Behavior and business competence of entrepreneurs in Khao Kho coffee shop in Phetchaboon province. Influence of coffee consumption demand of tourists in Khao Kho District, Phetchaboon Province. Statistically significant.
Keywords: Entrepreneurs, Coffee
คำสำคัญ
การบริหารร้านกาแฟของผู้ประกอบการ,ความต้องการบริโภคกาแฟของนักท่องเที่ยว,อำเภอเขาค้อ,Administration cafe operators.,Entrepreneurs,Coffee,ผู้ประกอบการ,กาแฟ
สถานะโครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บทคัดย่อ
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 100 ครั้ง
เล่มรายงาน
PDF ดาวน์โหลด เปิด : 87 ครั้ง / ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
(จำกัดจำนวน 8 หน้า เข้าสู่ระบบสำหรับเอกสารฉบับเต็ม)
เปิดดู
168 ครั้ง

เอกสารเพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ไฟล์เอกสารรายละเอียด
1 ประกาศทุนฯ 60  (โหลด : 53 ครั้ง)